Tag Archives: ผู้สูงวัย

สถาบันนำเสนอผลการสำรวจสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยในกลุ่มประเทศอาเซียน +3

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศริยามน ติรพัฒน์ หัวหน้าโครงการวิจัย และนายเกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล ผู้แทนทีมวิจัย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ ให้ร่วมนำเสนอผลการวิจัยเรื่อง “การสำรวจสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมพฤฒิพลังและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม และไทย” ภายใต้แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกานดา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายองค์กร อาทิ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย ศาสตราจารย์ ดร. อิศรา ศานติศาสน์ รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร อิศวิลานนท์ ดร. พิพัฒน์ วีระถาวร และคุณสุนันทา สมพงษ์ ในการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่โครงการวิจัย

ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ อาทิ การออกแบบการวิจัย บริบทพื้นที่ นิยามศัพท์ ข้อจำกัดของการวิจัย การวิเคราะห์แยกประเทศ/ภาพรวม และให้ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานตามบริบทของแต่ละประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนา ต่อยอด และขยายผลการดำเนินโครงการวิจัยให้ครอบคลุมพื้นที่กลุ่มประเทศอาเซียน ภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป

สถาบันจัดเวทีสนทนากลุ่มชุมชนและผู้สูงวัย

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีสนทนากลุ่มชุมชนและผู้สูงวัย เพื่อพัฒนาอุปกรณ์และเครือข่ายเสียงเรียกช่วยชีวิตที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยในชุมชน  นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศริยามน ติรพัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ไพเราะ อาจารย์ ดร.ดวงใจ บรรทัพ นางสาวกวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ ผู้ชำนาญการพิเศษ และ นางอริศรา ตั้งจิตสราญ โดยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการในวันที่ 14, 18-19 มิถุนายน 2562 โดยการสนทนากลุ่มจำนวน 6 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นเขตเมือง เขตกึ่งเมือง และเขตชนบท พื้นที่จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย เทศบาลเมืองนครปฐม เทศบาลเมืองไร่ขิง เทศบาลตำบลบางกระทึก เทศบาลตำบลคลองโยง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคะนอง (อบต.) และ องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา (อบต.) ตัวแทนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ได้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัด รองปลัด หัวหน้ากองสาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัคร (อสม.) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จำนวน 72 คน

จากกระบวนการสนทนากลุ่ม ผู้เข้าร่วมโครงการมีข้อเสนอแนะการพัฒนารูปแบบโดยให้คำนึงผลประโยชน์ของการใช้งาน รูปแบบควรมีขนาดเล็ก กะทัดรัด น้ำหนักไม่มาก แบตเตอร์รี่ควรมีความคงทน ถาวร และอุปกรณ์สามารถป้องกันน้ำ และใช้เป็นสายคล้องคอ นาฬิกา หรือ ที่ติดหน้าอก เป็นต้น

นำเสนอผลงานวิจัยในเวทีสัมมนาภายใต้แนวคิด “Active and Productive Ageing : ความท้าทายที่ไทยต้องไปให้ถึง”

ผศ.ดร.ศริยามน ติรพัฒน์ ได้รับเชิญไปนำเสนอผลงานวิจัย จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มส.ผส. เรื่อง การพัฒนาชุมชนที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังของผู้สูงวัยอย่างเหมาะสมและยั่งยืน: ระยะที่ 1 การพัฒนาตัวชี้วัดของชุมชนที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย โดยมีเวทีสัมมนาภายใต้แนวคิด “Active and Productive Ageing : ความท้าทายที่ไทยต้องไปให้ถึง” ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30–15.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

 

ทีมวิจัย “จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาชุมชนที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย” จังหวัดนครราชสีมา

ในวันอังคารที่ ๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทีมวิจัยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย นางสาวกวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ นางดวงสมร ชินโชติเกษม และ นางเกณิกา จันชะนะกิจ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยให้กับนักวิจัยพื้นที่ใน ๔ อำเภอ คืออำเภอเมืองปากช่อง อำเภอครบุรี อำเภอโชคชัย และอำเภอเมืองนครราชสีมา

กล่าวชี้แจงรายละเอียดของ “โครงการพัฒนาชุมชนที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมพฤฒิพลังของผู้สูงวัยอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ระยะที่ ๑ – การพัฒนาตัวชี้วัดของชุมชนที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย” ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศริยามน ติรพัฒน์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย โดยรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิสถาบันวิจัยผู้สูงอายุไทย (มสผส.) ให้ดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย ๕ จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงกรกฎาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ประเด็นคำถาม พร้อมสาธิตและฝึกปฏิบัติการให้กับนักวิจัยพื้นที่ เรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถามกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้รับเกียรติจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าสาธารณสุขอำเภอโชคชัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกับนักวิจัยพื้นที่ ประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๕๐ คน ร่วมเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามเชิงปริมาณ จำนวน ๑,๑๒๖ ชุด รวมถึงได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการคืนข้อมูลผลงานวิจัยสู่พื้นที่เป้าหมายระดับอำเภอ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแต่ละอำเภอด้วย

 

ทีมวิจัย “จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย” พื้นที่กรุงเทพมหานคร

“เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย” ดำเนินงานภายใต้ “โครงการพัฒนาชุมชนที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมพฤฒิพลังของผู้สูงวัยอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ระยะที่ ๑ – การพัฒนาตัวชี้วัดของชุมชนที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศริยามน ติรพัฒน์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิสถาบันวิจัยผู้สูงอายุไทย (มสผส.) ให้ดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย ๕ จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระยะเวลา ๑๒ เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ทีมวิจัยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย นางสาวกวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ และ นายเกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล ได้ลงพื้นที่จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยให้กับนักวิจัยพื้นที่ ๓ เขต คือ เขตหนองแขม เขตดินแดง เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ ๒ และวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัย วัตถุประสงค์ ประเด็นคำถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล พร้อมสาธิตและฝึกปฏิบัติการให้กับนักวิจัยพื้นที่ในเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถามกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปในพื้นที่เป้าหมาย

ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักวิจัยพื้นที่ในการเข้าร่วมเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๔ คน ประกอบด้วย กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประธาน/รองประธานชุมชน เลขานุการชุมชน ผู้แทนชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามเชิงปริมาณกับผู้สูงอายุเป้าหมาย ตลอดจนการติดตามควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบผลการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง ๓ เขตๆ ละ ๑๐-๑๒ ชุมชน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๕๐ ชุดต่อไป