Tag Archives: ผู้สูงอายุ

สถาบันร่วมเสวนา “ภาวะการณ์กลัวการล้มในผู้สูงอายุไทยสู่ความร่วมมือ”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาภาวะการณ์กลัวการล้มในผู้สูงอายุไทยสู่ความร่วมมือ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กภ.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “เสวนา ภาวะการณ์กลัวการล้มในผู้สูงอายุไทยสู่ความร่วมมือ” ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อบต. ประธานชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมเสวนาและเสนอความคิดเห็น

เครดิต ข้อมูล / ภาพ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผู้อำนวยการสถาบัน แสดงปาฐกถาในหัวข้อ “Health Solution For Elderly Care”

วันที่ 26 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เป็นองค์ปาฐก แสดงปาฐกถาในหัวข้อ “Health Solution For Elderly Care” ในการประชุมสัมมนา “Healthcare Technology Summit 2019 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ในการแสดงปาฐกถาดังกล่าว ผู้ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ได้กล่าวถึง สถานการณ์จำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รวมถึงผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ ความท้าทายประเทศไทยในการจัดระบบสุขภาพและสังคมในการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ พร้อมทั้งนำเสนอตัวอย่างของดิจิทัลและเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยดุแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพและมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระบบการสื่อสารทางไกลที่จะช่วยดูแลผู้สูงอายุ ระบบภูมิสถาปัตย์อัจริยะที่เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ การใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุ หรืออุปกรณ์ป้องกันและติดต่อผู้สูงอายุเมื่ออยู่ลำพัง แต่ไม่ว่าดิจิทัลและเทคโนโลยีจะพัฒนาก้าวหน้าไปแค่ไหน แต่สำคัญกว่าเทคโนโลยีคือความเข้าใจสิ่งที่ต้องเตรียมการ ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องผู้สูงอายุ แต่คือการรับมือและสร้างความพร้อมสู่การเป็นสังคมสูงวัย ที่ต้องการให้มีผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ และมีการเตรียมความพร้อมสำหรับคนทุกวัยให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุข และเตรียมตนเองให้พร้อมก่อนเข้าสู่วัยชรา

สถาบันฯ อาเซียนร่วมการประชุมระดมสมองในหัวข้อการวิจัยและนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานโยบายและระบบสุขภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริยามน ติรพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย เข้าร่วมการประชุมระดมสมองเรื่องการวิจัยและนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การประชุมนี้ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเกียรติให้ดำเนินรายการเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ คุณศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนัก 9 สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คุณกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร ผู้จัดการสำนักประสานงานสนับสนุนการพัฒนานโยบายเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย (สปสว.) และส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ในการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการวิจัย การบริการวิชาการและการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุ

อบรมนักวิจัยพื้นที่ “สำรวจข้อมูลตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยในชุมชน” จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 22 ถึงวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทีมวิจัยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่อบรมนักวิจัยพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งดำเนินงานภายใต้ โครงการพัฒนาชุมชนที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมพฤฒิพลังของผู้สูงวัยอย่างเหมาะสมและยั่งยืน : ระยะที่ 1-การพัฒนาตัวชี้วัดของชุมชนที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศริยามน ติรพัฒน์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

การอบรมพื้นที่วิจัยครั้งนี้ นำทีมโดย อาจารย์ ดร. ดวงใจ บรรทัพ นางสาวกวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ และนางสาวเกณิกา จันชะนะกิจ ได้ลงพื้นที่อบรมนักวิจัยพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพรหมคีรี อำเภอหัวไทร อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยแบ่งเป็นเขตเมือง หมายถึง ผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบล จำนวน 9 แห่ง และเขตชนบท หมายถึง ผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 8 แห่ง รวมแบบสอบถามที่เก็บข้อมูล 422 ชุด โดยคิดตามสัดส่วนประชากรของผู้สูงอายุในจังหวัด กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่สามารถพูดคุยได้ตามแบบสอบถาม 1 ท่านต่อ 1 หลังคาเรือน ยกเว้นผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อม มีภาวะซึมเศร้า หรือจิตเภท

เนื้อหาในการอบรมตามแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน 10 หน้า ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยในชุมชน ข้อมูลการสูงวัยอย่างมีศักยภาพหรือพฤฒิพลัง (Active Ageing) ข้อมูลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยในชุมชน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยในชุมชน รวมทั้งซักถามแต่ละประเด็นของเนื้อหาในการอบรม เพื่อความกระจ่างในการเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม

 

เวทีวิจัยเพื่อหาความหมายและองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมที่เอื่ออาทรต่อผู้สูงวัย

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเวที่วิจัยเพื่อหาความหมายและองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมที่เอื่ออาทรต่อผู้สูงวัย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ จากหลายแขนงมาร่วมให้ข้อคิดเห็น และทำแบบประเมินเพื่อหาองค์ประกอบและตัวชี้วัดด้าน “สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริยามน ติรพัฒน์ หัวหน้าโครงการ เป็นผู้ดำเนินรายการ
ณ ห้องราชพฤกษ์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล