Tag Archives: พชอ.

สถาบันร่วมงานเสริมพลัง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เขตสุขภาพที่ 5

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริยามน ติรพัฒน์ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานของ พชอ.พุทธมณฑล ในปี 2563 กับคณะผู้เยี่ยมเสริมพลัง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เขตสุขภาพที่ 5

โดยมีนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในการต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมเสริมพลัง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เขตสุขภาพที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม

ทีมวิจัยสถาบันฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการโรคไต อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

วันที่ 25-27 กันยายน 2562 – อาจารย์ ดร. นายแพทย์ วิชช์ เกษมทรัพย์ หัวหน้าโครงการวิจัย ได้มอบหมายให้ทีมวิจัยประกอบด้วย นายเกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล นางสาวกวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ นางสาวดุษณี ดำมี และนายวิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานโครงการชะลอไตเสื่อมระยะที่ 1-2 สร้างความร่วมมือระหว่างภาคสาธารณสุข ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐภายใต้โครงสร้างคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายศรายุทธ เจียรมาศ (ปลัดอาวุโสอำเภอเทพา) นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี (สาธารณสุขอำเภอเทพา) นายแพทย์เดชา แซ่หลี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพา) และผู้แทนจากหลายภาคส่วน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและควบคุมโรคไตระยะที่ 1-2 ในอำเภอกับผู้ให้ข้อมูลกลุ่มต่างๆ จำนวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม พชอ. กลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มสหสาขาวิชาชีพ และกลุ่มผู้ป่วย เกี่ยวกับความสำเร็จและความท้าทายของการดำเนินงานควบคุมปัจจัยเสี่ยงโรคเบาหวานและความดัน รวมถึงโรคไต ผ่านการดำเนินโครงการ ”คนเทพารักไต” ซึ่งเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับพื้นที่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโรคไต และประชาชนให้ความร่วมมือในการออกแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองที่เหมาะสมกับบริบทของประชาชนและชุมชน

สถาบันการนำเสนอโครงการสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

วันที่ 16 กันยายน 2562 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน อาจารย์ ดร. นายแพทย์ วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วยทีมวิจัยสถาบันฯ นำเสนอข้อเสนอโครงการสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ต่อคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ซึ่งมีนายแพทย์ ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และนายแพทย์ นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผู้บริหารสวรส. พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมถึงความสำคัญของโครงการว่า คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เป็นกลไกของรัฐที่จัดตั้งขึ้น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดทั้ง 3 ประการของปฏิญญาแอสตานา (Astana Declaration) ว่าด้วยการสาธารณสุขมูลฐาน ปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน การให้บริการระดับปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข และการเสริมพลังชุมชนและประชาชน

สำหรับการดำเนินงานของพชอ. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาได้รับการประเมินผลการดำเนินงานเชิงกระบวนการด้านสุขภาพด้วยเกณฑ์ UCCARE ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีหลายพื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว ในขณะที่บางพื้นที่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา ดังนั้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นโจทย์สำคัญที่สนับสนุนการพัฒนาระดับการดำเนินงานของพชอ. ให้ตอบโจทย์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

สถาบันร่วมเป็นวิทยากรการจัดกระบวนการเรียนรู้

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต ร่วมเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจัดการกระบวนการเรียนรู้ หัวข้อ Body Paint เพื่อสรุปบทเรียนให้กระชับ ในโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดโดยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสว่างแดนดิน ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

 

ผู้บริหารสถาบันเข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 – อาจารย์ ดร. นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และบุคลากรฝ่ายวิจัย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และทีมงานเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคสาธารณสุขและมหาดไทยในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับอำเภอ

​จากการสนทนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ได้กล่าวถึงโอกาสในความร่วมมือระหว่างภาคสาธารณสุขกับมหาดไทยในการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอปัว จังหวัดน่าน ร่วมกัน 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ อาหารปลอดภัย (เช่น การลดการบริการอาหารหวาน มัน เค็ม และเครื่องดื่มรสหวานในงานบุญประเพณีและงานศพ) การลดการใช้สารเคมีในการเกษตร การจัดการขยะในชุมชน การส่งเสริมสุขภาพเด็ก และการลดอุบัติเหตุจราจร

​นอกจากนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ยังนำเสนอจุดเด่นของการบริหารจัดการของโครงสร้างพชอ. ซึ่งก็คือการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชต.) ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชุดที่ใกล้เคียงกับคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบลที่สนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่มีความต่อเนื่อง