Tag Archives: พยาบาล

สถาบันจัดอบรมหลักสูตร Capacity Building for Clinical Nurse Specialists (CNS): Learning Experiences in Thailand

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Capacity Building for Clinical Nurse Specialists (CNS): Learning Experiences in Thailand โอกาสนี้ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณาจารย์และบุคลากรสถาบันฯ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมต้อนรับด้วย ณ ห้องประชุม 2108
การจัดอบรมครั้งนี้ จัดระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 26 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน โรงพยาบาลรามาธิบดี และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่และพยาบาลเฉพาะทางจากกระทรวงสาธารณสุขของภูฏาน จำนวน 28 ท่าน จะได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและได้เรียนรู้พร้อมฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงภายในโรงพยาบาลรามาธิบดีตลอด 2 สัปดาห์

สถาบันฯจัดดูงาน โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพนักบริหารการพยาบาล

DSC_0483

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพนักบริหารการพยาบาล (การจัดการสุขภาพชุมชนเมือง) นำโดย ศ.ดร.สุภาเพ่งพิศ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และผศ.ดร.อาภา ภัคภิญโญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบันฯ ให้การบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม และจัดให้มีการดูงานภายในสถาบันฯและ มหาวิทยาลัย โดยมีกลุ่มพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ รวมถึงผู้ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าพยาบาลและผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานอนามัย กรุงเทพฯ จำนวน 34 คน

DSC_0366 DSC_0348

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่ประชาคมอาเซียน การประยุกต์ความรู้เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานอนามัย กรุงเทพฯ

DSC_0340 DSC_0343 DSC_0378 DSC_0376 DSC_0344 DSC_0351