Tag Archives: พระนักเทศน์

สถาบันร่วมถวายความรู้พระนักเทศน์คณะธรรมยุตจากทั่วประเทศ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ อาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ร่วมถวายความรู้ให้กับพระนักเทศน์ในโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์คณะธรรมยุต รุ่นที่ 18 ประจำปีพุทธศักราช 2562 จำนวน 150 รูป จากทั่วประเทศ ในหัวข้อ Active Learning in the Integrated Classroom ณ หอประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ทั้งนี้ พระนักเทศน์ที่ผ่านการอบรมในโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์คณะธรรมยุต จะได้นำความรู้ที่ได้รับการถวายในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมหลักสูตรพระสอนศีลธรรมของโรงเรียนบูรณาการสังกัดสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ ซึ่งหัวข้อ Active Learning ที่ได้ถวายความรู้ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างธรรมะและการสร้างความสนุกสนานทางการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเป็น Dhammatainment ที่จะพัฒนาศักยภาพทางความคิด การแก้ปัญหา การนำความไปประยุกต์ใช้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่สร้างปฎิสัมพันธ์ร่วมกัน รวมถึงร่วมมือในการเรียนรู้ สร้างความรับผิดชอบร่วมกัน เป็นกระบวนการเรียนรู้สร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อตกผลึกทางความคิด อีกทั้งเปิดโอกาสให้สามารถบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ไปสู่การสร้างความคิดรวบยอด โดยผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ดังนั้น ความรู้ที่เกิดขึ้นจะได้จากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปบทเรียนของผู้เรียน ซึ่งพระนักเทศน์ทุกรูปสามารถนำหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และตัวอย่างการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการสอนศีลธรรมให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน เพื่อบ่มเพาะศีลธรรม พัฒนาทักษะชีวิตของตนเอง ให้เป็นอนาคตของชาติที่เข้มแข็งต่อไป