Tag Archives: พัฒนาคน

สถาบันจัดอบรมการจัดการความรู้กระบวนการพัฒนาเพื่อการพัฒนาคนและพัฒนาคุณภาพงาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นประธานเปิดการจัดอบรมโครงการ “การจัดการความรู้: กระบวนการพัฒนาเพื่อการพัฒนาคนและพัฒนาคุณภาพงาน” ณ ห้องประชุม 2106 อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพ. วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนและอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ รูปแบบการจัดการความรู้ รวมถึงกรณีศึกษาการจัดการความรู้ที่ดี (Good practices) แก่บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันฯ จำนวน 23 คน

ในการอบรม อาจารย์ ดร.นพ. วิชช์ เกษมทรัพย์ กล่าวว่าการจัดการความรู้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสถาบันฯ ในทุกส่วนงาน เพราะการจัดการความรู้ที่ดีจะสนับสนุนการสังเคราะห์ข้อมูลของงานที่ปฏิบัติให้มีความชัดเจนและง่ายต่อการสื่อสาร ซึ่งทำให้การส่งต่องานระหว่างบุคลากรในและระหว่างส่วนงานสะดวกและลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการสื่อสารข้อมูลได้มากขึ้น นอกจากนี้ ผลผลิตของการจัดการความรู้ เช่น โมเดลการจัดการความรู้ จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ กับหน่วยงานอื่นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล เพราะสถาบันฯ จะเป็นพื้นที่ตัวอย่างสำหรับการศึกษาดูงานการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำกระบวนการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุนในส่วนงานต่าง ๆ ระดมสมองพัฒนาหัวข้อการจัดการความรู้ของงานในแต่ละฝ่ายของตนให้มีประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีหัวข้อการจัดการความรู้ทั้งหมด 7 หัวข้อ ทั้งนี้ แต่ละส่วนงานจะรับหัวข้อที่ตนนำเสนอไปดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่การจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป