Tag Archives: พัฒนาหลักสูตร

สถาบันจัด Workshop พัฒนาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพในอาเซียน

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร “Capacity Building for ASEAN Health Leaders to Strengthen Community Ownership for Health” และได้บรรยายพิเศษหัวข้อ บทบาทและภารกิจของสถาบันฯ อาเซียน ในการขับเคลื่อนผู้นำด้านสุขภาพในการสร้างความเข้มแข็งของชุมขนโดยใช้หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุม 2108 อาคารฝึกอบรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร “Capacity Building for ASEAN Health Leaders to Strengthen Community Ownership for Health” เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และ The Constellation นำโดย Dr. Jean-Louis Lamboray, Mrs. Maria Louise de Rouw และ Ms. Sirinate Piyajitpirat เพื่อสร้างความเข้าใจ กลยุทธ์ ความเข้มแข็งทางวิชาการระหว่างภาคีเครือข่ายในแนวคิดและกระบวนการสร้างความเป็นเจ้าของของชุมชน พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จากภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันจัดประชุมพัฒนาหลักสูตร MPHM

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และคณาจารย์ประจำหลักสูตร ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย ประธานมูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ(มศธส.) นายแพทย์ถาวร สกุลพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) ดร.ครรชิต สุขนาค อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อเพิ่มเติมรายวิชาเลือกในการรองรับความต้องการของแหล่งทุน International Labour Organization (ILO) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์

สถาบันฯ ประชุมพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านสุขภาวะโลก

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจัดการประชุมพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทและเอกด้านสุขภาวะโลก (Global Health) ของสถาบันฯ ร่วมกับคณาจารย์ของสถาบันฯ โดยได้เรียนเชิญ Professor Dr. Bruce Wilcox ผู้ก่อตั้งสถาบัน Global Health Asia Institute มาเป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกและปริญญาโทด้านสุขภาวะโลกของสถาบันฯ เช่น การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขานโยบายสุขภาพและสุขภาวะโลก (Master of Science in Health Policy and Global Health) โดยจะมีสาขาในด้านการสร้างความคุ้มครองทางสุขภาพและสังคม (Health and Social Protection) โดยจะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณาของ และ องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) การพัฒนาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน (Health and Sustainable Development) ให้สามารถรองรับสาขาสุขภาวะโลกและนโยบายสุขภาพ นอกจากนั้นยังได้มีการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกด้านการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน (Doctor of Primary Health Care Management) โดยจะเป็นการต่อยอดของหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (Master of Primary Health Care Management) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเสพติด (Master of Art in Addiction Studies)

Professor Dr. Bruce Wilcox ได้แนะนำแนวคิดพื้นฐานสำหรับการพัฒนาหลักสูตรในอนาคตของสถาบันฯในด้านสุขภาวะโลกเช่นแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพที่ให้ความสำคัญกับพัฒนาสุขภาพคนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันนอกเหนือจากการรักษาโรคแนวคิดเกี่ยวกับ Complex adaptive system ที่อธิบายปฏิสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่งในสิ่งแวดล้อมสังคม และโลกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นต้น ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีความสำคัญต่อการพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันฯที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบในการรองรับสุขภาวะโลกเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ที่ประชุมยังปรึกษาหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอโครงการการจัดเวทีประชุมกลุ่มย่อยสำหรับการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล พ.ศ.2563 (Prince Mahidol Award Conference 2020) ซึ่งเวทีประชุมกลุ่มย่อยดังกล่าวจะใช้เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและโครงการต่างๆ ของสถาบันฯ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาวะโลก นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พูดถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 36 ปีการก่อตั้งสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนควบคู่กับการเฉลิมฉลองครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล 131 ปี ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่จะถึงนี้