Tag Archives: พิธีปิด

พิธีปิดการศึกษาดูงานหลักสูตร National Nutrition Surveillance System in Thailand

วันที่ 17 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์วุฒิคุณ ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ ผู้บริหารด้านโภชนาการจากประเทศศรีลังกาและ World Food Programme (WFP) ที่ผ่านการศึกษาดูงานหัวข้อ National Nutrition Surveillance System in Thailand จำนวน 12 คน โดยในพิธีปิดดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าซี้ เป็นผู้จัดการและดูแลโครงการ ร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ ห้องประชุม 2106 อาคารฝึกอบรม

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรนานาชาติ Training Program on Quality Assurance Management: LEAN Healthcare

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนานาชาติและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารโรงพยาบาลประจำภูมิภาคของประเทศภูฏาน ในหลักสูตร “Training Program on Quality Assurance Management: LEAN Healthcare” หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-22 สิงหาคม 2562 ก่อนจะมีพิธีปิดการอบรมในวันนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการนำเสนอสรุปบทเรียน จากการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณาจารย์ของสถาบันฯ ผศ. ดร. ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ ผศ. ดร. ธันวดี สุขสาโรจน์ และ ผศ. ดร. อรพินท์ เล่าซี้ ณ ห้องประชุม 1117 หลังพิธีปิดการอบรมสถาบันฯ ได้จัดเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย

พิธีปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) สัญจร 7 นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.) สัญจร 7 นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2 ช่วงเช้าเป็นการนำเสนอโครงงาน 4 กลุ่ม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย, ดร.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 และนพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติวิพากษ์และให้คำชี้แนะ เติมเต็มทุกโครงงานสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

นช่วงบ่ายได้มีพิธีปิดการอบรมอย่างเป็นทางการโดยนายกสมาคมเวชศาสตร์ฯ และที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  และนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชฯ โดยรุ่นนี้มีผู้ผ่านการอบรมและเข้ารับวุฒิบัตรจำนวน 49 ท่าน

สถาบันมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 26

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์วุฒิคุณ ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์โครงงานกลุ่มจากผู้เข้าร่วมการอบรม ทั้ง 5 กลุ่ม ทั้งนี้ได้จัดพิธีปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 26 และมอบวุฒิบัตร โดยหลักสูตรฯ เริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ปี 2543 ครั้งนี้มอบวุฒิแก่ผู้ผ่านการอบรมจำนวน 51 ท่าน ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

พิธีปิดหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 20

วันที่ 3 ธันวาคม 2559 ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 20 (Mini M.M.in Health) ได้นำเสนอโครงการแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ นพ.สมอาจ วงษ์ขมทอง, รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยง  เกี่ยวการค้า, นายแพทย์ อำนวย กาจีนะ, นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ และศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ ร่วมกันวิพากษ์งานทั้ง 6 กลุ่ม

และในวันที่ 4 ธันวาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 20 (Mini M.M.in Health) และมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้จบการศึกษา ณ  ห้องประชุม 2108 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

15369958_10154161975282781_1089087761653212898_o15391434_10154161971392781_1179896093357097072_o 15138399_10154161972102781_2698225793117394993_o 15391384_10154161978822781_3110405404351526862_o 15288618_10154161978827781_5132868167421141710_o14715449_10154161981947781_3994521651069847626_o 15271881_10154161978817781_2890295931531446725_o 15288652_10154161980042781_4586067469910438359_o 15289190_10154161982277781_1937736147249229681_o 15289331_10154161979247781_1519359702240768456_o 15304290_10154161980202781_6036003002753721720_o 15304358_10154161980527781_1418623396022979135_o 15304381_10154161979132781_961908224028677458_o 15304432_10154161979672781_6514802620065997647_o 15304600_10154161982072781_885765776135190986_o 15325130_10154161982147781_2732934945220406085_o 15325138_10154161981927781_3054957925745652404_o 15325164_10154161979097781_4207362120038382400_o 15325239_10154161981787781_6347921361616579292_o 15326318_10154161979692781_6427181864891037880_o 15369047_10154161982117781_7314971528767088144_o 15369250_10154161980497781_533268923053455426_o 15369943_10154161979222781_5831922901607815890_o 15369976_10154161980357781_6536401901480178811_o 15370023_10154161979402781_2975480849666013508_o 15370107_10154161980232781_4936815806202911269_o 15384628_10154161979957781_5212610924689940977_o 15385322_10154161980217781_8242566609375263063_o 15385493_10154161982302781_3406567073822133908_o 15385541_10154161979267781_228226431322066786_o 15391267_10154161981967781_4451556634842414036_o 15391357_10154161980367781_21360943029039952_o 15391379_10154161980387781_5735584488234635957_o 15391534_10154161979137781_5953221494466990771_o 15391538_10154161982347781_3819418164013126992_o 15392799_10154161981792781_3344962851538068099_o 15392822_10154161980082781_1560569011530466404_o 15392849_10154161980102781_3846030816813431039_o 15403628_10154161982432781_2170892169752204768_o 15403785_10154161981802781_3953469287436365152_o 15403840_10154161979827781_7624569025962755422_o 15403875_10154161979927781_8320866508845827792_o