Tag Archives: พิธีปิด MPHM

สถาบันจัดพิธีปิดหลักสูตร MPHM รุ่นที่ 33

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและกล่าวอวยพรแก่นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี พร้อมกันนี้คณาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้จำนวน 9 คน

พิธีปิดหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและกล่าวปัจฉิมนิเทศ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่จบหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (Master of Primary Health Care Management : M.P.H.M) รุ่นที่ 32 จำนวน 22 คน จากประเทศบังคลาเทศ อินโดนีเซีย เนปาล เมียนมา ไทย และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด จำนวน 8 คน ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล