Tag Archives: พิธีเปิด

สถาบันจัดพิธีเปิดหลักสูตร PhD (HSD) รุ่นที่ 2 และ MPHM รุ่นที่ 34

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้กล่าวรายงาน ซึ่งในปีนี้ พิธีเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 2 มีนักศึกษา จำนวน 8 คน จาก 3 ประเทศ และหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รุ่นที่ 34 มีนักศึกษา จำนวน 21 คน จาก 7 ประเทศ ทั้งนี้ นางประภัสสร ธนูสิงห์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini M.M. in Health) รุ่นที่ 24

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม Moon Orchid  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ (วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด / ปฐมนิเทศ การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini Master Management in Health) รุ่นที่ 24  และร่วมให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม จากส่วนงานภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 43 คน ประกอบด้วยผู้บริหารงานสาธาณสุข แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ คณาจารย์ทางด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น อำเภอ จังหวัดจากทั่วประเทศ


สำหรับหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini M.M. in Health) นี้ ถูกพัฒนาร่วมกันโดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย เป็นหลักสูตรศึกษาด้วยตัวเอง (Self Study Program) มุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขในระดับสูง ใช้เวลาเรียน 6 เดือน เปิดการอบรมมาแล้ว 23 รุ่น  โดยในรุ่นที่ 24 นี้ จะดำเนินการอบรมระหว่างวันที่  9 กุมภาพันธ์ – 7 กรกฎาคม 2561


ในช่วงเช้าหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นแล้ว มีการบรรยายในหัวข้อ การประยุกต์ใช้เวชศาสตร์ป้องกันในระบบสุขภาพทุกระดับ โดย ศาสตราจารย์ (วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ และในช่วงบ่ายจะมีการแนะนำหลักสูตรและเทคนิคสู่ความสำเร็จของนักบริหารระดับสูง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ

 

พิธีเปิดหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง (Mini Master Management in Health: Mini MM) รุ่นที่ 20

วันที่ 17 มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุม Moon Orchid  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด/ ปฐมนิเทศ หลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง (Mini Master Management in Health: Mini MM) รุ่นที่ 20 มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 44 คน จากส่วนราชการภายนอกมหาวิทยาลัย หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร ศึกษาด้วยตัวเอง (Self Study Program) ใช้เวลาเรียน 6 เดือน และในรุ่นนี้ จะอบรมระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 17 ธันวาคม 2559

13418456_10153724277327781_4942570256986773813_o 13475126_10153724291362781_8165712187579356339_o 13422218_10153724280757781_4037678409289654005_o 13422364_10153724285197781_199711696579063139_o 13422297_10153724286112781_6959427828681676260_o 13418634_10153724287457781_3155199927924453918_o 13483304_10153724292042781_2816289759121707456_o 13418402_10153724281047781_7471741606972206446_o 13415584_10153724286987781_397339855643778444_o 13415572_10153724290647781_1482187772789542186_o 13443116_10153724281057781_6551104885720904248_o 13483305_10153724291167781_5035690087760361136_o 13415482_10153724290872781_1271322537819639609_o 13412105_10153724287142781_4236928468025255519_o