Tag Archives: พิธีไหว้ครู

สถาบันจัดพิธิไหว้ครู ประจำปี 2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมเจิมหนังสือเรียน เพื่อสิริมงคล ต่อการเรียน การสอน และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม

พิธีไหว้ครูนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต

วันที่ 13 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานพิธีไหว้ครูนักศึกษาหลักสูตร การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มีนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 14 คน ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณาจารย์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ และนักศึกษานานาชาติ ในหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) รุ่นที่ 32 และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด รุ่นที่ 14 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยมี รศ.ดร.จิราพร ชมพิกุล รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา เป็นประธานในพิธี

ตัวแทนนักศึกษาได้นำพิธีการ ได้มีการกล่าวบทไหว้ครู เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ จากนั้นตัวแทนถือพานของจากทั้ง 2 หลักสูตร ได้นำพานดอกไม้มอบให้แก่ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) ดร.อรุณศรี มงคลชาติ และประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ โดยในพิธีการถัดมาได้ให้ตัวแทนของทั้ง 2 หลักสูตร นำหนังสือและตำราประจำหลักสูตรมาให้อาจารย์อาวุโสประจำภาควิชาทำพิธีเจิมหนังสือเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่นักศึกษา

และก่อนจบพิธีการนักศึกษาทุกคนได้นำดอกไม้ เข้าไปทำความเคารพอาจารย์เนื่องในวันไหว้ครู พร้อมทั้งรับคำอวยพรและคำแนะนำในการดำเนินชีวิต และการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 15 กันยายน 2559 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณาจารย์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ และนักศึกษานานาชาติ ในหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) รุ่นที่ 31 และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด รุ่นที่ 13 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ตัวแทนนักศึกษาได้นำพิธีการ ได้มีการกล่าวบทไหว้ครู เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ จากนั้นตัวแทนถือพานของจากทั้ง 2 หลักสูตร ได้นำพานดอกไม้มอบให้แก่ ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ พร้อมทั้งประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) ดร.อรุณศรี มงคลชาติ และประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ โดยในพิธีการถัดมาได้ให้ตัวแทนของทั้ง 2 หลักสูตร นำหนังสือและตำราประจำหลักสูตรมาให้อาจารย์อาวุโสประจำภาควิชาทำพิธีเจิมหนังสือเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่นักศึกษา

และก่อนจบพิธีการนักศึกษาทุกคนได้นำดอกไม้ เข้าไปทำความเคารพอาจารย์เนื่องในวันไหว้ครู พร้อมทั้งรับคำอวยพรและคำแนะนำในการดำเนินชีวิต และการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

DSC_0023DSC_0004 DSC_0029 DSC_0040 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0045 DSC_0048 DSC_0056 DSC_0067  DSC_0073 DSC_0091