Tag Archives: ภูฏาน

พิธีปิดหลักสูตร Dental and Public Health Management และ Advanced Dental and Oral Health Management

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Dental and Public Health Management สำหรับทันตภิบาล และหลักสูตร Advanced Dental and Oral Health Management สำหรับทันตแพทย์ จากประเทศภูฏาน จำนวน 15 ท่าน ณ ห้องประชุม 2106 อาคารฝึกอบรม

หลักสูตรดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนและสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย โดยได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม 2562 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติด้านทันตกรรมของไทย ณ สถาบันทันตกรรม กระทรวงสาธารณสุข และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้นำประสบการณ์ไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพและให้เกิดความก้าวหน้าของงานด้านทันตกรรมของประเทศภูฏานต่อไป โดยมีบุคลากรของสถาบันฯ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีปิดการอบรมครั้งนี้ด้วย หลังเสร็จสิ้นการมอบประกาศนียบัตร มีการแสดงทางวัฒนธรรมของภูฏานและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

สถาบันจัดอบรมหลักสูตร “Advanced Dental and Oral Health Management” และ “Dental and Public Health Management”

วันที่ 18  กันยายน 2562 ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง PHC as the Backbone of UHC toward SDGs ให้แก่คณะทันตแพทย์ และทันตภิบาล จากประเทศภูฏาน ในการอบรมหลักสูตร “Advanced Dental and Oral Health Management” และ “Dental and Public Health Management” ณ ห้องประชุม 2108 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

สถาบันจัดอบรมหลักสูตร Capacity Building for Clinical Nurse Specialists (CNS): Learning Experiences in Thailand

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Capacity Building for Clinical Nurse Specialists (CNS): Learning Experiences in Thailand โอกาสนี้ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณาจารย์และบุคลากรสถาบันฯ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมต้อนรับด้วย ณ ห้องประชุม 2108
การจัดอบรมครั้งนี้ จัดระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 26 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน โรงพยาบาลรามาธิบดี และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่และพยาบาลเฉพาะทางจากกระทรวงสาธารณสุขของภูฏาน จำนวน 28 ท่าน จะได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและได้เรียนรู้พร้อมฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงภายในโรงพยาบาลรามาธิบดีตลอด 2 สัปดาห์

อบรมหลักสูตร Human Resource and Administrative Management

ศาสตราจารย์ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร Human Resource and Administrative Management และเป็นวิทยากรสอนบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ประเทศภูฎาน จำนวน  5 คน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 11-25 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1117 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

13592696_10153777502037781_3941086491415937293_n 13164275_10153777502867781_6942819201231449095_n 13620790_10153777502882781_2722921589465972138_n13606613_10153777502872781_6029358283293541966_n 13631675_10153777502297781_6944405876557609358_n