Tag Archives: มิติสุขภาพ

สถาบันร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในมิติสุขภาพ

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาข้อเสนอนโยบายเข้าสู่สมัชชานโยบายรองรับสังคมสูงวัย ในการกำหนดยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนในประเด็นสังคมสูงวัยของประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม และสังคม ประเด็นร่วมสร้างชุมชนรอบรู้สุขภาพและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ณ ห้องประชุมสานใจ 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

ในการประชุมดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ พุทธาศรี จากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการระดมความคิดเห็นครั้งนี้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ และดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ ได้นำเสนอเอกสารหลักและร่างมิติสุขภาพ ประเด็นร่วมสร้างชุมชนรอบรู้สุขภาพและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จากนั้นได้ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับปรุงข้อเสนอเพื่อนำเสนอในการประชุมสมัชชาเฉพาะประเด็นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ต่อไป

สถาบันประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส ประชุมร่วมกับนายแพทย์ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์วีระศักดิ์ พุทธาศรี จากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร อาคารสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมให้ความคิดเห็นต่อเอกสารหลักและร่างมติมิติสุขภาพ ประเด็น สร้างชุมชนรอบรู้สุขภาพและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้