Tag Archives: มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

สถาบันประชุมร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อประสานความร่วมมือ

วันที่ 19 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ ร่วมต้อนรับคุณจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันฯ ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ รักษาการเลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว และคุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา หัวหน้าสำนักงานประธานสถาบันฯ ในการประชุมประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดลและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์ อาคารอำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือที่จะดำเนินการร่วมกันระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดลและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) โดยนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาปฏิบัติและประยุกต์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย SDGs

สถาบันศึกษาดูงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์และโครงการพัฒนาดอยตุง

วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และ Prof. Bruce A.Wilcox ดร.วไลกัญญา พลาศรัย ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วย Dr.Bernadette Ramirez Scientist, Unit on Vectors, Environment and Society, WHOTDR ได้ศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์และโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย และรับฟังการบรรยายสถานการณ์ยาเสพติด และการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือ ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2546 สำนักงานควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ได้ยกย่องหลักการพัฒนาของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการลดปริมาณการปลูกพืชเสพติดและแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน

และในโอกาสนี้ คณะฯ ได้ร่วมพิธีถวายขันดอก แม่ฟ้าหลวง เพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวาระครบ 24 ปีแห่งการสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “แม่ฟ้าหลวง” ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) จังหวัดเชียงราย

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ท่ามกลางความแห้งแล้ง ความเป็นอยู่แร้นแค้น หาทางรอดด้วยการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย จาก 6 ชนเผ่า ท่ามกลางความแห้งแล้งและความเป็นอยู่แร้นแค้นที่ดอยตุง แต่ด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเล็งเห็นถึงต้นเหตุของปัญหาดังกล่าวว่าเกิดจากความยากจน และการขาดโอกาสในชีวิต มีพระวิสัยทัศน์ให้คนดอยตุงสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างพึ่งพาอาศัย การดำเนินโครงการจึงเป็นไปในรูปแบบ “ปลูกป่า ปลูกคน” หรือการแก้ปัญหาความยากจนที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง และยึดหลักความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่สมดุลกับความมั่นคงทางสังคม และความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ การปลูกป่าที่ดอยตุง คือ จุดเริ่มต้นแห่งการคืนความสมบูรณ์จากสภาพป่าเขาที่เสื่อมโทรม พื้นดินที่หมดสภาพ ลำธารที่แห้งเหือด ปัจจุบันกลายเป็นป่าต้นน้ำอันอุดมสมบูรณ์ ป่าเศรษฐกิจ และป่าใช้สอยในสัดส่วนที่พอเหมาะเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนบนดอยตุง ควบคู่กับการปลูกป่า คือ การปลูกคนให้พึ่งพาตนเองได้และพัฒนาชุมชนต่อไป มีการสร้างงานและอาชีพหลากหลายสำหรับคนที่มีความถนัดต่างกัน เช่น การปลูก แปรรูปกาแฟและแมคคาเดเมีย การผลิตงานหัตถกรรม งานบริการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และเกษตรภูมิทัศน์ เป็นต้น สำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้นำในอนาคตนั้น โครงการพัฒนาดอยตุงฯ พัฒนาการศึกษาในโรงเรียนรวม ๘ แห่งเพื่อสร้างพลเมืองที่ดี ให้มีภูมิคุ้มกัน พัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง

Cr. ข้อมูล: มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
Cr. ภาพ: ดร.วไลกัญญา พลาศรัย

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันฯ อาเซียน ร่วมประชุมหารือในการพัฒนา SDG Centre for Asia ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ดร.วไลกัญญา พลาศรัย ที่ปรึกษาประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และอาจารย์ ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ICUDDR เข้าพบปรึกษาหารือกับ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง นายการันต์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล เลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว นางพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ถึงการเตรียมการดำเนินการพัฒนา SDG Centre for Asia โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เครือข่ายของมูลนิธิฯ ในการร่วมกันผลิตบุคคลากรเพื่อออกไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะหนุนเสริมความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการเป็นปัญญาของแผ่นดิน ในการรับใช้และขับเคลื่อนสุขภาวะของไทยและนานาชาติ

Cr : https://mahidol.ac.th