Tag Archives: ยุทธศาสตร์

สถาบันประชุมจัดทำยุทธศาสตร์สู่แผนการปฏิบัติ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ เลขานุการคณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน และอาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ สถาาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรกระบวนการในการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันโดยมีรักษาการเลขานุการสถาบันฯ หัวหน้างาน และบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนกลยุทธและกำหนดแผนปฏิบัติการในพันธกิจด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการองค์กร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำด้านสุขภาวะโลก นโยบายสุขภาพและการพัฒนา ณ ห้องประชุม 2108 อาคารฝึกอบรม

 

ประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมจัดการประชุมเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดสมรรถนะ (Performance) ของสถาบันฯ โดยในการประชุมดังกล่าว มีการนำเสนอวิสัยทัศน์ และพันธกิจใหม่ของสถาบันฯ ที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพโลกและการเสริมพลังการสาธารณสุขมูลฐาน สอดคล้องกับการสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อก้าวสู่การเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 100 แห่งของโลก

สำหรับกลุ่มงานหลักของสถาบันฯ ที่ใช้ประกอบการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านความเป็นเลิศทางการวิจัย ความเป็นเลิศด้านการศึกษา ความเป็นเลิศทางการบริการวิชาการ และความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกลุ่มงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ซึ่งรวมถึงการเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัย การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ และการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติเพื่อนำไปใช้งานจริง (Professional services integrated with education) ทั้งนี้ ผลจากการประชุมในการพัฒนายุทธศาสตร์และสมรรถนะของสถาบันฯ จะนำเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและอนุมัติต่อไป

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำร่างยุทธศาสตร์สถาบันฯ

วันที่ 8 มกราคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำร่างยุทธศาสตร์สถาบันฯ โดยทางสถาบันฯ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรพินท์ สิงหเดช ที่ปรึกษาสถาบันฯ และอดีตผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศภูฏาน กล่าวเปิดการประชุมและมอบกระเช้าปีใหม่ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการ ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ ทีมบริหาร ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันฯ

ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ได้นำเสนอผลการดำเนินการและกิจกรรมที่จะดำเนินงานในอนาคตของสถาบันฯ รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เทพเทียน ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีรวิทย์ รัตนพันธ์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน นำเสนอเกี่ยวกับหลักสูตร ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ

หลังจากนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นการดำเนินงานด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนยุทธศาตร์ของสถาบันฯ ตามพันธกิจใหม่ที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยและพันธกิจเดิมที่มีสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาระบบสุขภาพในระดับประเทศและนานาชาติต่อไป