Tag Archives: วัณโรค

ประชุมนำเสนอผลการวิจัยโครงการ KAP-วัณโรค

10969325_10203325651331182_456125377_o

10969130_10203325650811169_1735052061_o      10967548_10203325652931222_451846702_o

วันที่ 26 มกราคม 2558 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมนำเสนอผลการวิจัย การสำรวจข้อมูลผลกระทบของโครงการ “การส่งเสริมให้เข้าถึงการดูแลรักษา และควบคุมวัณโรคอย่างมีคุณภาพ และการเสริมสร้างพลังชุมชนเพื่องานวัณโรคในประเทศไทย เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับวัณโรค ของประชากรไทย ประชากรข้ามชาติ และกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ.2557 ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนโลก ด้านเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย ผ่านสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกและมูลนิธิรักษ์ไทย ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยดังกล่าว พร้อมทีมวิจัยของสถาบันฯ ได้การนำเสนอด้วยระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการเก็บข้อมูล และผลการวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการพัฒนาแผนพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมวัณโรค นอกจากนี้ยังร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับโรควัณโรคในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ดูแลรักษา และควบคุมปริมาณผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคในประเทศไทยให้ลดลงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีผู้ป่วยวัณโรคชุกชุมอันดับที่ 22 ของโลก

10964958_10203325653531237_853408409_o 10951085_10203325664411509_1281595312_o10967139_10203325650891171_1245517639_o 10844432_10203325653291231_426104868_o10952024_10203325652211204_1243732667_o 10957060_10203325652451210_1260609602_o10958759_10203325653611239_1225778389_o 10960831_10203325652531212_116708017_o10964952_10203325663451485_1532774308_o 10967266_10203325663411484_1852405619_o 10967745_10203325652691216_684260229_o    10969133_10203325652611214_294186992_o    

เพิ่มเติม

จัดทำ AAR โครงการวิจัยวัณโรคและการบรรยายพิเศษนักศึกษาปริญญาเอก

DSC_0409

วันที่ 2 -3 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงพื้นที่วิจัย ที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อทำ After Action Review (AAR) โครงการวิจัยวัณโรคและเดินทางไปบรรยายพิเศษ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

DSC_0412 DSC_0418

DSC_0419