Tag Archives: วิทยาการเสพติด

สถาบันร่วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เทพเทียน ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด Asst.Prof.Dr.Seo Ah Hong ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและความร่วมมือต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริยามน ติรพัฒน์ ดร.ดวงใจ บรรทัพ พร้อมด้วยคุณเลอพงษ์ วงศ์สุทธิโชติ หัวหน้างานการศึกษา เข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและกิจกรรมวิชาการของสถาบันฯ ในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 20 “บำบัดยาเสพติด ครอบคลุมกาย ใจ อย่างไร้รอยต่อ” จัดโดย กรมการแพทย์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สถาบันจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด

วันที่ 9 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์ อาคารอำนวยการ

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาและคณะกรรมการหลักสูตร ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ อมาตย์โยธิน กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย (ยงเจริญ) ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นาวาอากาศตรีหญิงทิพวรรณ การดี กรมแพทย์ทหารอากาศ นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี แพทย์หญิงดวงพร ปิณจีเสคิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวนิชชากร นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และอดีตผู้อำนวยการสถาบันฯ อาเซียน พร้อมทั้งคณาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ

ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เทพเทียน ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด ได้นำเสนอโครงสร้างการบริหารจัดการหลักสูตรและรายงานการดำเนินงานที่ผ่านมาของหลักสูตร ด้านวิชาการ วิจัย รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันของหลักสูตร และ ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือ AP-RCC-ICUDDR ได้นำเสนอความร่วมมือระหว่างเครือข่าย ICUDDR ในการสนับสนุนหลักสูตรทางวิชาการจากหน่วยงาน องค์กรระหว่างประเทศ จากนั้นที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารหลักสูตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตรต่อไป

ต้อนรับผู้แทนหน่วยงานด้านวิทยาการเสพติดของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ 4 กันยายน 2560 รศ.ดร.จิราพร ชมพิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา ผศ.ดร.อาภา ภัคภิญโญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ดร.ดวงใจ บรรทัพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิจัย และ ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด ร่วมต้อนรับ Ms.Maria Skirk ผู้แทนหน่วยงานด้านวิทยาการเสพติดของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมสถาบันและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาหลักสูตรการป้องกันยาและสารเสพติดในอนาคต ณ ห้องประชุม 1102 อาคารอำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน