Tag Archives: วุฒิบัตร

สถาบันร่วมแสดงความยินดีศิษย์เก่าและผู้เข้าร่วมอบรม Mini MM in Health

วันที่ 25 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล มอบของที่ระลึกและร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini Master of Management in Health) โอกาสที่รับอนุมัติบัตร วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน ในการประชุมวิชาการประจำปี จัดโดยสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมควบคุมโรคและมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินณ หอประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี