Tag Archives: สปสช

จัดการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติท่ามกลางความเป็นจริงด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

วันที่ 24 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานร่วมกับนายแพทย์ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการเปิดประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติท่ามกลางความเป็นจริงด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ณ โรงแรม รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อทบทวน สรุปบทเรียนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและส่งเสริมให้มีการนำความรู้ แนวคิดที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยทาง สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าซี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดปี 2561 ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ณ โรงพยาบาลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินติดตามผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ

ในครั้งนี้ ผศ.ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) ร่วมกับ รศ.ดร.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ เลขาธิการมูลนิธิหมอชาวบ้าน เป็นวิทยากรในเวทีดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ รวบรวมประเด็นทางวิชาการ และถอดบทเรียนจากการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงและร่วมวางแผนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่ละตำบลในพื้นที่ สปสช.เขต 12 สงขลา

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและเรียนรู้กระบวนการพัฒนาระหว่างทีมผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ทั้งเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยบริการโดยเฉพาะที่ดำเนินงานในบทบาทศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานพร้อมทั้งขยายและเชื่อมร้อยเครือข่ายการดำเนินในพื้นที่ต่อไป ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

สถาบันฯ นำนักศึกษาในโครงการพัฒนาผู้นำการจัดการระบบบริการสุขภาพ ศึกษาดูงาน ณ สหราชอาณาจักร

UK01

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ชมพิกุล รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ฝ่ายวิชาการ และทีมงาน นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมหาบัณฑิต รุ่นที่ 3 ใน โครงการพัฒนาผู้นำการจัดการระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ภายใต้ความร่วมมือของสถาบัน พัฒนาสุขภาพอาเซียน มูลนิธิแพทย์ชนบท กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ  ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 20 คน ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหราช อาณาจักร ระหว่างวันที่ 17-24 พฤษภาคม 2557

การเดินทางครั้งนี้ อาจารย์และคณะนักศึกษาได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานด้านสุขภาพ ในประเด็นต่างๆ อาทิ  Quality and NHS, Patient Journey and Primary Care in the UK, Memory Assessment Service – Organisation and Provision of Care, Brighton, Amersham Health Centre, Provision of Geriatric Service from the Secondary Care Perspective เป็นต้น

UK02 uk03 uk04 uk05 uk06 uk07 uk08 uk09