Tag Archives: สปสช

สถาบันนำเสนอโครงการประเมินพื้นที่ต้นแบบการดูแลสุขภาพในท้องถิ่นทั่วประเทศ

วันที่ 15 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นันทวัช สิทธิรักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต และทีมวิจัย นำเสนอโครงการประเมินผลและถอดบทเรียนการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบ การดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กด้านการส่งเสริมพัฒนาการ ส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต และการดูแลสุขภาพช่องปาก และการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 401 สปสช ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่ง สปสช. ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น / พื้นที่ ผ่านการจัดบริการสุขภาพ ดำเนินการพื้นที่ต้นแบบการดูแลสุขภาพภายใต้การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หรือ Health Literacy ให้กับประชาชนในชุมชน เริ่มจากพื้นที่ที่มีการดำเนินงานการควบคุมและดูแลโรค NCDs ซึ่งได้แก่ โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยของศูนย์เด็กเล็ก และทางสถาบันฯ จะดำเนินการประเมินผลและถ่ายทอดผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบจากทั่วประเทศ

ประชุมหารือการประเมินพื้นที่ต้นแบบในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

​​​วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ ดร. นายแพทย์ วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และบุคลากรฝ่ายวิจัยเข้าร่วมประชุมกับ นายวีระชัย ก้อนมณี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นายแพทย์กฤช ลี่ทองอิน ที่ปรึกษาสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจาก สปสช. เพื่อหารือทิศทางการประเมินพื้นที่ต้นแบบในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ในการหารือ อาจารย์ ดร. นายแพทย์ วิชช์ เกษมทรัพย์ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินพื้นที่ต้นแบบกับบุคลากรจากสปสช. เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Good practice) และถอดบทเรียนของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลให้ครอบคลุมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นต่อไป

สถาบันประชุมร่วมกับสปสช. พัฒนาความเข้มแข็งและขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพไทยเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ เข้าร่วมประชุมกับนายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร สปสช. พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ เลขาธิการมูลนิธิหมอชาวบ้าน และนายแพทย์ยงยุทธ พงษ์สุภาพ เพื่อหารือในการพัฒนาแผนปฏิบัติการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและ สปสช. ที่ได้จัดทำการลงนามบันทึกความร่วมมือ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ และพัฒนาองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนนโยบายระบบสุขภาพไทยและระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ

จากการประชุมในครั้งนี้ สถาบันฯ อาเซียน และ สปสช. จะร่วมกันจัดทำหลักสูตรการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อสนองต่อการแถลงของนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมเต็มคณะระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (High-level Meeting on Universal Health Coverage) ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสาระสำคัญว่าด้วย ความสำเร็จด้านสาธารณสุขของไทยมีพื้นฐานจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ครอบคลุมประชาชนเกือบทั้งประเทศ ประชาชนที่มีสุขภาพดีจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการ 3 ประการ ดังนี้ 1.ความเท่าเทียม เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและรักษาโรค 2.ประสิทธิภาพ พิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ 3.การมีส่วนร่วม หัวใจสำคัญที่ทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีความยั่งยืนคือการมีส่วนร่วม รวมทั้งเน้นการส่งเสริมบริการสุขภาพในระดับมูลฐานที่มีชุมชนเป็นศูนย์กลางและความเป็นเจ้าของของระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

จัดการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติท่ามกลางความเป็นจริงด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

วันที่ 24 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานร่วมกับนายแพทย์ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการเปิดประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติท่ามกลางความเป็นจริงด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ณ โรงแรม รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อทบทวน สรุปบทเรียนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและส่งเสริมให้มีการนำความรู้ แนวคิดที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยทาง สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าซี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดปี 2561 ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ณ โรงพยาบาลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินติดตามผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ

ในครั้งนี้ ผศ.ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) ร่วมกับ รศ.ดร.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ เลขาธิการมูลนิธิหมอชาวบ้าน เป็นวิทยากรในเวทีดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ รวบรวมประเด็นทางวิชาการ และถอดบทเรียนจากการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงและร่วมวางแผนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่ละตำบลในพื้นที่ สปสช.เขต 12 สงขลา