Tag Archives: สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สถาบันร่วมประชุมปรับปรุงองค์ประกอบสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและการจัดกลุ่มเครือข่าย ณ ห้องประชุมสุชน 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ โดยมีนายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร เป็นประธานการประชุม เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นการปรับปรุงองค์ประกอบของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 และความคืบหน้าการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายและการดำเนินการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง…สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562

สถาบันร่วมประชุมพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่าย

วันที่ 22 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2562 ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและการจัดกลุ่มเครือข่าย ครั้งที่ 1/2562 เพื่อร่วมพิจารณาและเสนอแนะการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม การปรับปรุงองค์ประกอบของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเครือข่าย โดยนำผลการทบทวนกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและข้อเสนอเพื่อยกระดับการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 รวมถึงพิจารณาในการดำเนินการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่าย ณ ห้องประชุมเทอเรส โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร

 

สถาบันฯ ร่วมประชุมพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ

วันที่ 22 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 ในคณะกรรมการการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสานใจ 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและกลั่นกรองประเด็นนโยบายสาธารณะในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2562 ทั้งนี้กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเข้ามาร่วมคิด ร่วมทำ และพัฒนานโยบายด้านสุขภาพในทุกขั้นตอนตามหลักประชาธิปไตยอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมสุขภาวะร่วมกัน