Tag Archives: สังคมสูงวัย

สถาบันสานพลัง สสส. รองรับสังคมสูงอายุ

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และ ดร. นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน นำเสนอโครงการสานพลังเพื่อติดตามสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพื่อรองรับสังคมสูงวัยภายใต้โครงการติดตามและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสุขเพื่อรับรองสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์ สังเคราะห์ และติดตามนโยบายสาธารณะเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของภาครัฐ รวมถึงองค์กรทั้ง ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น และภาคประชาชน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการสร้างนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพที่เอื้อต่อสังคมสูงวัยและติดตามการนำนโยบายไปปฎิบัติให้เกิดรูปธรรม ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สถาบันร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัย

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในการขับเคลื่อนมติสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วย นโยบายรองรับสังคมสูงวัย การกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและร่างแผนปฏิบัติการด้านวิชาการ ด้านการรณรงค์เผยแพร่ การสื่อสารสาธารณะ พร้อมทั้งติดตามมติสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย ในฐานะหนึ่งในองค์กรเจ้าภาพหลัก และที่ประชุมได้มอบหมายให้สถาบันฯ อาเซียน เป็นเลขานุการคณะทำงานในการขับเคลื่อนประเด็นฯ ซึ่งองค์กรเจ้าภาพหลักประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จุฬาอารี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักประสานการพัฒนานโยบายรองรับสังคมสูงวัย (สป.สว.) ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

สถาบันร่วมจัดสมัชชานโยบายรองรับสังคมสูงวัย

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมนำเสนอข้อเสนอด้านสุขภาพ ร่วมสร้างชุมชนรอบรู้สุขภาพและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ในการจัดสมัชชานโยบายรองรับสังคมสูงวัย ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นภาคีร่วมจัดสมัชชานโยบายรองรับสังคมสูงวัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โครงการจุฬาอารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักประสานงานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย (สปสว.) เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย ใน 4 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสุขภาพ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม

โดยมีนางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ กรรมการบริหาร รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน. ทั้งนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณเทียนฉาย กีระนันท์ อดีตประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ และที่ปรึกษา สปสว และ นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตประธานกรรมาธิการปฏิรูปสังคมและชุมชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ และนายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แสดงปาฐกถาพิเศษ “อนาคตประเทศไทยกับสังคมสูงวัย” อีกด้วย

 

สถาบันร่วมจัดเวทีนำเสนอนโยบายรองรับสังคมสูงวัย

วันที่ 11 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานประสานนโยบายรองรับสังคมสูงวัย จัดเวทีนำเสนอนโยบาย “รัฐบาลใหม่กับการรับมือสังคมสูงวัย ภาระที่คนรุ่นใหม่ต้องเผชิญ” ณ ห้องประชุมสานใจ อาคารสุขภาพแห่งชาติ

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมกับนางสาวโสภิต หวังวิวัฒนา จากสถานีวิทยุจุฬา เป็นผู้ดำเนินรายการเวทีนำเสนอนโยบายดังกล่าว โดยมีหัวหน้าพรรคและผู้แทนจาก 4 พรรคการเมือง ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรคพลังประชารัฐ นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย และนายแพทย์เอกภพ เพียรพิเศษ ผู้ดูแลนโยบายรัฐสวัสดิการ พรรคอนาคตใหม่ ร่วมนำเสนอนโยบายของพรรคใน 4 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม สุขภาพ และชุมชนสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมในการรองรับสังคมสูงวัยที่กำลังจะมาถึง รวมทั้งแนวคิดและนโยบายในการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ สนใจ และใส่ใจให้กับคนรุ่นใหม่ในเรื่องของสังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่อง การแก้ปัญหาในเรื่องของการปรับปรุงและพัฒนาระบบสวัสดิการ ระบบการออม การส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุ การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณะที่รองรับสังคมสูงวัย การส่งเสริมสุขภาพ การนำระบบเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้เกิดประโยชน์ และการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุของชุมชนอีกด้วย

Cr Photo: FB เครือข่ายสังคมสูงวัย