Tag Archives: สัญจร

สถาบันจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Mini MM in Health สัญจร จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 18 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยศาสตราจารย์วุฒิคุณ ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจรจังหวัดอุดรธานี จำนวน 39 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักสาธารณสุข โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตร หงษ์ไกรเลิศ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สถาบันจัดอบรมหลักสูตร Mini MM in Health หัวข้อ “วิวัฒนาการการจัดระบบสุขภาพและบริการสุขภาพ”

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ธีระ รามสูต ผู้ก่อตั้งหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง วิวัฒนาการการจัดการระบบสุขภาพและบริการสุขภาพ: จากอดีต ปัจจุบัน สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยในโอกาสนี้ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เกียรติมอบของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมในกิจกรรม Morning Reflection

ในการบรรยายครั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ธีระ รามสูต ได้บรรยายถึงระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ วิวัฒนาการการพัฒนาระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน และการพัฒนาระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สถาบันเปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุขพร้อมลงนามความร่วมมือ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 2 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม และศาสตราจารย์วุฒิคุณ ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความเป็นมาของหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์โอกาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดอบรมครั้งนี้ และในโอกาสนี้ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนานักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข ระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์วุฒิคุณ ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ณ ห้องประชุม 110 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุขในครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมรุ่นที่ 2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 52 คน

สถาบันจัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 27 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข(นบส.ส) สัญจร 7 จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ”การวิจัยและ R2R สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข” และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในห้วข้อเรื่อง ”หลักและการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหาร” และในวันที่ 28 เมษายน2562 ได้รับเกียรติจาก พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ บรรยายในหัวข้อ ”การพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงสำหรับนักบริหารสาธารณสุข” ให้กับผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง

 

สถาบันเปิดหลักสูตรอบรมนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจรจังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2

วันที่ 9 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหลักสูตรอบรมนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหานครศรีธรรมราช โดย ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายพัฒนานโยบายและระบบสุขภาพ ร่วมกับ นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดหลักสูตรและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 52 คน

ทั้งนี้ ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ระบบสุขภาพและการสาธารณสุขมูลฐานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำ ผู้บริหารด้านสาธารณสุข ได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตร ไปพัฒนาระบบสุขภาพระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข เป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการบริหารงานสาธารณสุข จัดมาแล้วจำนวน 25 รุ่น และขยายพื้นที่ในการจัดอบรมตามพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ จำนวน 6 รุ่น และครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 7 สำหรับหลักสูตรสัญจร