Tag Archives: สิ่งแวดล้อม

ทีมวิจัย “จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย” จังหวัดเชียงใหม่

เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย” ดำเนินงานภายใต้ “โครงการพัฒนาชุมชนที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมพฤฒิพลังของผู้สูงวัยอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ระยะที่ ๑ – การพัฒนาตัวชี้วัดของชุมชนที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศริยามน ติรพัฒน์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิสถาบันวิจัยผู้สูงอายุไทย (มสผส.) ให้ดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย ๕ จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระยะเวลา ๑๒ เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ทีมวิจัยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย นางสาวกวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ นางดวงสมร ชินโชติเกษม และนายเกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันอังคารที่ ๒๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อจัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยให้กับนักวิจัยพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดและประเด็นคำถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล พร้อมสาธิตและฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามเชิงปริมาณกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ตลอดจนการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบผลการเก็บข้อมูลในพื้นที่ ซึ่งจำแนกเป็นพื้นที่เขตเมือง (เขตเทศบาล) และพื้นที่เขตชนบท (เขต อบต.) จำนวน ๒ อำเภอๆ ละ ๔ ตำบลเท่าๆ กัน

ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้รับความอนุเคราะห์และการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีจากบุคคล องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่วิจัย ทั้งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีนักวิจัยพื้นให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมเวที จำนวนทั้งสิ้น ๓๕ คน ประกอบด้วย กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากรท้องถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำแนกเป็นพื้นที่อำเภอแม่ออน จำนวน ๘ คน ส่วนพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอเมือง และอำเภอสารภี พื้นที่ละ ๙ คนเท่าๆ กัน

นักศึกษา MPHM รุ่นที่ 31 ศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 16-18 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ และทีมงานการศึกษา พานักศึกษานานาชาติ หลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM.) รุ่นที่ 31 จำนวน 15 คน ศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม วิชา ADPM 621 Management of Environmental Healthadpm621-1 adpm621-2 adpm621-3 adpm621-4 adpm621-5

นำเสนอผลการวิจัย สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทร ต่อผู้สูงวัย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์ ดร.ศริยามน ติรพัฒน์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ นำเสนอผลการวิจัย “สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยสามารถส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงวัยหรือไม่: รู้ความจำเป็นของท่านก่อนที่จะสายเกินไป” ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีอาจารย์และนักวิชาการจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะกายภาพบำบัด สถาบันโภชนาการ จากมหาวิทยาลัยมหิดล กรมสุขภาพจิต กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ โรงพยาบาลสมุทรสาคร รวม 50 คน

ผลการศึกษา พบว่า 1. สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยมีอิทธิผลต่อสุขภาวะของผู้สูงวัย (ความสุข) 2. สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยมีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงวัย (การออกกำลังกาย การรวมกลุ่ม และการมีปฎิสัมพันธ์กัน) 3. สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย  ทำให้สุขภาวะของผู้สูงวัยดีขึ้นเนื่องจากการอาศัยในสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรส่งผลให้ผู้สูงวัยมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดี การออกกำลังกาย การรวมกลุ่ม และการมีปฎิสัมพันธ์กัน

15042225_10154101201127781_3086337873045081303_o 15069056_10154101203662781_2360439919296651290_o 15025237_10154101223977781_3379620329374207534_o 15110369_10154101213517781_7786782646169317887_o 15110328_10154101213472781_9159370096862910533_o 15068384_10154101221557781_2937094984633708957_o 15042236_10154101220347781_903443735799632674_o 15039584_10154101214887781_4887811680962910243_o 15039692_10154101222982781_5591009108465767967_o 15042018_10154101222442781_8052331688979693002_o 15025509_10154101214337781_1723847918248935537_o 14991017_10154101208367781_5116464168872976082_o 15003202_10154101214437781_5518079380362633052_o 15000270_10154101207912781_1250480718294597780_o 15000156_10154101215107781_719167747866110119_o 15000152_10154101214732781_3679158935161005150_o 15068898_10154101206757781_2675529118848081763_o 15003247_10154101207162781_2297636990521161544_o 15025247_10154101206827781_3520950392274391963_o15025334_10154101203667781_1796174248131214659_o

โครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “แกนนำเยาวชน อนามัยสิ่งแวดล้อม สู่อาเซียน”

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “แกนนำเยาวชน อนามัยสิ่งแวดล้อม สู่อาเซียน“  ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ รองผู้อำนวยการงานการศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันฯ ได้เดินทางไปทำกิจกรรมให้ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม แก่เด็กนักเรียน English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม รวม 100 คน โดยให้เด็กนักเรียนแบ่งเป็น 5 กลุ่ม เข้ารับความรู้เชิงปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในแต่ละฐาน ซึ่งมีทั้งหมด 5 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ขยะหรรษา, ฐานที่ 2 ต้นไม้, ฐานที่ 3 น้ำ, ฐานที่ 4 อาหาร และ ฐานที่ 5 โลกร้อน

DSC_0100 DSC_0105 DSC_0333DSC_0114DSC_0148DSC_0163DSC_0167DSC_0195DSC_0199DSC_0218DSC_0230DSC_0309DSC_0323 

ประชุมคณะทำงานอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 21 พฤษภาคม  2557 ณ ห้อง 1102 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน คณะทำงานอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleanning Day ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557  บริเวณหอประชุมณัฐภมรประวัติ ห้องประชุมบุญศิริ และบริเวณโดยรอบของสถาบัน และหารือในรายละเอียดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมการปลูกป่าชายเลน ร่วมกับกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  ในวันที่ 7 สิงหาคม  2557

2014-05-21-14-42-12_deco  2014-05-21-14-41-12_deco