Tag Archives: สุขภาพ

สถาบันเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมประชุมเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพของประเทศไทย

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมการอภิปราย (Panel Discussion) หัวข้อ เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพของประเทศไทย จัดโดยสมาคมเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีพันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรคภูมิใจไทยผู้เชี่ยวชาญเครือข่ายดิจิทัล และอดีตรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคุณอนุทิน ชาญวีระกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย มาเป็นประธานเปิดการประชุมแทน ทั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาเข้าร่วมการประชุมด้วย ณ ห้องประชุมผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร

การประชุมครั้งนี้ เป็นการรับฟังปัญหา แนวทางปฏิบัติ และข้อเสนอแนะในวาระที่สำคัญและเร่งด่วน ในประเด็นของระบบการตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) สำหรับกัญชา ระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record) การแพทย์ทางไกล (Telemed) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารปัจจัยพื้นฐานผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Basic Needs MIS) และทักษะดิจิทัลสากล (International Digital Competency) สำหรับนักวิชาการสาธารณสุขและประชาชน โดยผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกในการดำเนินงานในขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไป

สถาบันฯ จัดกิจกรรมโครงการ “พวกเราชาวอาเซียน มาออกกำลังกายกันเถอะ”

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ “พวกเราชาวอาเซียน มาออกกำลังกายกันเถอะ” ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2560 เนื่องจากผลการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรสถาบันฯ ที่ผ่านมา  ปรากฎว่าบุคลากรสถาบันฯ โดยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือด  เบาหวาน  และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่นำโดยนายกรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ที่มีนโยบายให้ทุกวันพุธบ่ายเป็นวันออกกำลังกายของหน่วยงานราชการทุกแห่ง  บุคลากรงานวิจัย จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและออกกำลังกาย ในทุกวันพุธ เวลา 15.00 -16.30 น. โดยกิจกรรมจะมีความหลากหลายตามความต้องการของสมาชิก  ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  อาทิ โปรแกรมการออกกำลังกาย  เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ  การทำผักสวนครัวและสวนเกษตรอาเซียน  เพื่อเป็นการสร้างสุขภาวะให้แก่บุคลากรสถาบันฯ ที่มีความสนใจและรักสุขภาพทุกคน

กำหนดการจัดกิจกรรมมีดังนี้  วันที่ 29 มีนาคม 2560 ปลูกพืชผักสวนครัว เดินวิ่งเส้นทางศูนย์การแพทย์ฯ วันที่ 5 เมษายน 2560 สำรวจพื้นที่รกร้างเพื่อจัดประกวดสวนสวย  วันที่ 12 เมษายน 2560 จัดสวนสวยอาเซียนโดยมีต้นกันภัยไม่ต่ำกว่า 2 ต้น วันที่ 19 เมษายน 2560 เดิน ปั่นจักรยานสำรวจสวนสิรีรุกขชาติ วันที่ 26 เมษายน 2560 เดินศึกษาธรรมชาติริมคลองมหาสวัสดิ์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สอนแบตมินตัน วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ออกกำลังกาย  10 ท่า  วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ออกกำลังกายด้วยกระบองป้าบุญมี  และวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยการออกกำลังกายด้วยเก้าอี้

(ข้อมูลโดย นางสาวดุษณี ดำมี)

วิจัย1 วิจัย9 วิจัย3 วิจัย4วิจัย10 วิจัย2    วิจัย6 วิจัย7
วิจัย5

 

การบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 16 หัวข้อ “สุขภาพดีสร้างได้ด้วยการกิน”

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดการบรรยายพิเศษ (Public Speaking) ครั้งที่ 16 หัวข้อ “สุขภาพดีสร้างได้ด้วยการกิน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับ คุณธัญวรินทร์ ตั้งเสริมวงศ์ หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ที่เข้าร่วมฟัง ณ ห้องประชุม 2106 อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

การบรรยายพิเศษหัวข้อดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทราบถึงการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี แนะนำเทคนิคการรับประทานอาหาร รวมถึงปริมาณอาหารแต่ละหมู่ที่ควรรับประทานในแต่ละวัน พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโภชนาการเชิงวิชาการให้แก่ผู้เข้าร่วมอีกด้วย

เอกสารประกอบการบรรยาย สุขภาพดีสร้างได้ด้วยการกิน

DSC_0370 DSC_0371 DSC_0363 DSC_0384 DSC_0377 DSC_0379 DSC_0368 DSC_0365 DSC_0366 DSC_0367 DSC_0374 DSC_0375 DSC_0385

ประชุมพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

DSC_0195

วันที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงษ์  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันฯได้จัดประชุมพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน  (หลักสูตรนานาชาติ)  โดยมี ศ.ดร.สุภา  เพ่งพิศ  ผู้อำนวยการสถาบันฯ  เป็นประธานการนำเสนอ  และนำทีมอาจารย์และนักวิชาการ ดำเนินการปรึกษาหารือในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว โดยในการนี้ได้รับเกียรติ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และตัวแทนจากคณะและสถาบันเครือข่าย ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ผศ.ดร.นสพญ.สุดสายใจ กรมาทิตย์สุข รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะสัตว์แพทย์ ผศ.ดร.ปรียาพร เกิดฤทธิ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รศ.ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผศ.ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

โดยมีเนื้อหากล่าวถึง แนวคิดในการจัดทำหลักสูตร การบริหารจัดการในด้านต่างๆ และการนำเสนอเข้าสู่สภามหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดทำคณะกรรมการจัดทำและบริหารหลักสูตร

DSC_0212  DSC_0167DSC_0216  DSC_0207 DSC_0201 DSC_0194 DSC_0196 DSC_0158 DSC_0144 DSC_0148 DSC_0151 DSC_0154