Tag Archives: หญิงตั้งครรภ์

เวทีวิพากษ์โครงการวิจัยการคัดกรองและให้คำปรึกษาเพื่อป้องกันความรุนแรงจาก คนใกล้ชิดฯ

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีวิพากษ์โครงการวิจัยการคัดกรองและให้คำปรึกษาเพื่อป้องกันความรุนแรง จากคนใกล้ชิดในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการหน่วยสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดนครปฐม โดยศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัย ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันฯ อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งในงานดังกล่าวนี้มี รองสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม คณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมฟังและวิพากษ์

DSC_0002 DSC_0005 DSC_0008 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0014 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0029 DSC_0031 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0040 DSC_0042 DSC_0043 DSC_0045 DSC_0047

 

การติดตาม (Follow up) ครั้งที่ 3 โครงการการคัดกรองและโปรแกรมการป้องกันความรุนแรงจากคนใกล้ชิดในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงทั่วไปที่มารับบริการในโรงพยาบาล

โครงการการคัดกรองและโปรแกรมการป้องกันความรุนแรงจากคนใกล้ชิดในกลุ่มหญิง ตั้งครรภ์และหญิงทั่วไปที่มารับบริการในโรงพยาบาล ซึ่งกิจกรรมเดือนกรกฎาคม  2559  คือได้ทำการติดตาม (Follow up) ครั้งที่ 3 ในกลุ่มให้คำปรึกษา (Intervention)  ของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จำนวนประมาณ 100 ราย

การติดตามกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มให้คำปรึกษา  จะดำเนินการโดยนักวิจัย ได้แก่ นางสาวดุษณี  ดำมี  นางสาวกวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ และนางเกณิกา จันชะนะกิจ โดยในการนัดหมายเพื่อติดตามครั้งที่ 3 นี้ จะนัดหมายเมื่อเด็กอายุได้ 6 เดือน โดยการกำหนดวันนัดหมาย  จัดทำตารางการนัดหมาย และโทรศัพท์ยืนยันวันนัดก่อนล่วงหน้า  ส่วนผู้ที่ไม่สามารถมาตามนัดได้ จะใช้วิธีโทรศัพท์ติดตามสอบถามข้อมูล ตามแบบสอบถามติดตาม (Follow up) ซึ่ง ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ได้แก่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลน้ำหนักแรกคลอด APGAR Score และน้ำหนักเด็กในขณะนั้น
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการดื่มแอลกอฮอล์
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการถูกทำร้ายและการประเมินอันตรายจากสามี คู่นอน หรือคนใกล้ชิด
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเพื่อการประเมินภาวะซึมเศร้า
ส่วนที่ 5 ข้อมูลการขอความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

ipv1edit ipv6edit