Tag Archives: อบรม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณศรี มงคลชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
การอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่นี้ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันฯ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพัฒนานายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารกองสาธารณสุข ผู้บริหารกองคลัง บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ กปท. รวมทั้ง นักวิชาการและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขในท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ โดยรุ่นที่ 1 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สถาบันจัดอบรมหลักสูตร “Advanced Dental and Oral Health Management” และ “Dental and Public Health Management”

วันที่ 18  กันยายน 2562 ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง PHC as the Backbone of UHC toward SDGs ให้แก่คณะทันตแพทย์ และทันตภิบาล จากประเทศภูฏาน ในการอบรมหลักสูตร “Advanced Dental and Oral Health Management” และ “Dental and Public Health Management” ณ ห้องประชุม 2108 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

สถาบันร่วมถวายความรู้พระนักเทศน์คณะธรรมยุตจากทั่วประเทศ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ อาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ร่วมถวายความรู้ให้กับพระนักเทศน์ในโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์คณะธรรมยุต รุ่นที่ 18 ประจำปีพุทธศักราช 2562 จำนวน 150 รูป จากทั่วประเทศ ในหัวข้อ Active Learning in the Integrated Classroom ณ หอประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ทั้งนี้ พระนักเทศน์ที่ผ่านการอบรมในโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์คณะธรรมยุต จะได้นำความรู้ที่ได้รับการถวายในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมหลักสูตรพระสอนศีลธรรมของโรงเรียนบูรณาการสังกัดสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ ซึ่งหัวข้อ Active Learning ที่ได้ถวายความรู้ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างธรรมะและการสร้างความสนุกสนานทางการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเป็น Dhammatainment ที่จะพัฒนาศักยภาพทางความคิด การแก้ปัญหา การนำความไปประยุกต์ใช้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่สร้างปฎิสัมพันธ์ร่วมกัน รวมถึงร่วมมือในการเรียนรู้ สร้างความรับผิดชอบร่วมกัน เป็นกระบวนการเรียนรู้สร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อตกผลึกทางความคิด อีกทั้งเปิดโอกาสให้สามารถบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ไปสู่การสร้างความคิดรวบยอด โดยผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ดังนั้น ความรู้ที่เกิดขึ้นจะได้จากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปบทเรียนของผู้เรียน ซึ่งพระนักเทศน์ทุกรูปสามารถนำหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และตัวอย่างการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการสอนศีลธรรมให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน เพื่อบ่มเพาะศีลธรรม พัฒนาทักษะชีวิตของตนเอง ให้เป็นอนาคตของชาติที่เข้มแข็งต่อไป