Tag Archives: อบรมเชิงปฎิบัติการ

สถาบันจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “สร้างและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคและอาจารย์ทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยในการทำวิจัยปฏิบัติงานและวิจัยพัฒนาระบบบริการเกี่ยวกับวัณโรค”

วันที่ 23-26 และ 29-30 เมษายน พ.ศ. 2562 ศาสตราจารย์ ดร. สุภา เพ่งพิศ หัวหน้าโครงการวิจัย ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคและอาจารย์ทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยในการทำวิจัยปฏิบัติงานและวิจัยพัฒนาระบบบริการเกี่ยวกับวัณโรค” ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2562-2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดการปัญหาวัณโรคของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ทั้ง 13 เขตสุขภาพ ซึ่งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นครั้งที่ 1 ใช้ระยะเวลา 2 วันต่อพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดการปัญหาวัณโรคของ สคร. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลอำเภอ และหน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ สคร. เขต 7 ขอนแก่น สคร. เขต 8 อุดรธานี และ สคร. เขต 10 อุบลราชธานี เข้าร่วมกับการฟังบรรยายความรู้พื้นฐานในการทำงานวิจัยวัณโรคและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาการเขียนโครงการวิจัยเพื่อเสนอแหล่งทุน พร้อมฝึกปฏิบัติการควบคู่กันไป ทั้งนี้ ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 จะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และ สคร. เขตอื่นๆ ให้ครบทั้ง 13 เขตสุขภาพต่อไป