Tag Archives: อบรมเชิงปฏิบัติการ

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและเรียนรู้กระบวนการพัฒนาระหว่างทีมผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ทั้งเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยบริการโดยเฉพาะที่ดำเนินงานในบทบาทศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานพร้อมทั้งขยายและเชื่อมร้อยเครือข่ายการดำเนินในพื้นที่ต่อไป ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

สถาบันฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง “การบริหารจัดการเอกสารออนไลน์”

วันที่ 13 กันยายน 2560 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน งานเทคโนโลยีและสื่อสารการเรียนรู้ จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสื่อ เทคโนโลยีและดิจิทัล ในหัวข้อ การบริหารจัดการเอกสารออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส  อาจารย์ประจำสถาบันฯ เป็นวิทยากรให้กับบุคลากรของสถาบันฯ ด้วยบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นกันเอง ในการอบรมครั้งนี้เป็นการแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้ Google Application for Education

การอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับการวิจัยทางสังคมและสาธารณสุขศาสตร์”

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับการวิจัยทางสังคมและสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2559 โดยมีแพทย์ อาจารย์ นักวิชาการด้านสถิติ  และนักศึกษา จากส่วนงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 15 คน ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมในครั้งนี้ อาจารย์ ดร.ศริยามน ติรพัฒน์ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีทักษะและสามารถประยุกต์ใช้หลักสถิติผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงานได้

newDirect  13686500_10153812102747781_4696744912233216821_n 13781859_10153812109102781_2618073105936186536_n 13619800_10153812109622781_5607443962585149247_n 13620166_10153812109632781_4881222174049345466_n 13782221_10153812109112781_6167112589677834316_n 13754621_10153812109297781_1687167325829658098_n 13626593_10153812108947781_4625671750026016704_n 13626433_10153812109282781_7359960356081299757_n 13729033_10153812109287781_3873351975816814134_n 13754161_10153812108732781_6503445555843248959_n 13781837_10153812109762781_1133827431027517777_n 13781655_10153812109627781_6933033963723746490_n 13680722_10153812108737781_6462332810030772946_n

 

สถาบันฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเป็นวิทยากรกระบวนการอย่างมืออาชีพ รุ่น 1

DSC_0092วันที่ 2-3 กันยายน 2558 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเป็นวิทยากรกระบวนการอย่างมืออาชีพ รุ่น 1 โดยมี ผศ.ดร.อาภา ภัคภิญโญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการเป็นวิทยากรในการอบรม

โดยในการอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะและความมั่นใจในการเป็นวิทยากรกระบวนการ เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์และจิตวิทยาเบื้องต้น เทคนิคการเป็นพิธีกรและวิทยากรกระบวน รวมถึงเทคนิคการจัดเวทีแบบมืออาชีพ

DSC_0182 DSC_01921 2DSC_0125

สนใจเข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558 อ่านรายละเอียด ได้ที่  

http://www.aihd.mahidol.ac.th/ISC/?p=475