Tag Archives: ออสเตรเลีย

สถาบันร่วมศึกษาดูงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและระบบสุขภาพปฐมภูมิประเทศออสเตรเลีย

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส อาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ ร่วมนำทีมผู้บริหารระดับจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชนของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 29 คนในหลักสูตรระบบบริการและการจัดการเรียนการสอนสําหรับแพทย์ในชนบท จัดโดย สำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพของ University of New England ประเทศออสเตรเลีย และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เพื่อศึกษาดูงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและระบบสุขภาพปฐมภูมิในประเทศออสเตรเลีย

โอกาสนี้ได้รับการต้อนรับจาก Mr.Paul Preobrajensky, President of NSW Branch of Australasian College of Health Service Management (ACHSM) บรรยายเรื่องระบบสุขภาพของประเทศออสเตรเลียและการปฏิรูประบบสุขภาพ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานของ Sydney Primary Health Network จากนั้น Ms. Catherine Chaffey, CEO of the ACHSM บรรยายและแลกเปลี่ยนเรื่องบทบาทของ ACHSM กับการพัฒนาผู้บริหารระบบบริการสุขภาพ ณ เมือง Paramatta

จากนั้นคณะผู้ศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ การให้บริการของ Hunter New England Local District Hospital Network และเยี่ยมชมการให้บริการของ John Hunter Hospital และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Aboriginal Medical Centre และ The Hunter New England and Central Coast Primary Health Network (HECCPHN) ที่ University of Newcastle ณ เมือง Newcastle