Tag Archives: เทคนิค

สถาบันฯ จัดอบรม “เทคนิคการถ่ายภาพด้วยมือถืออย่างมืออาชีพ”

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะสื่อ สารสนเทศและดิจิตอล ในเรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพด้วยมือถืออย่างมืออาชีพ โดย ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ อาจารย์ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ในการเสริมทักษะสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล (Media Information and Digital Literacy Workshop; MIDL) สำหรับบุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนและส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  ณ ห้องประชุม 2108 อาคารฝึกอบรม

เสวนาภาษาวิจัย เรื่อง เทคนิคการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ให้ได้รับทุน

นายสนั่น  ไชยเสน  นายเกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล   นางสาวดุษณี  ดำมี  นางสาวกวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ และนางสาวบุปผาชาติ  พงศ์ธีรศานต์  บุคลากรงานวิจัยได้เข้าร่วม  “เสวนาภาษาวิจัย” เรื่อง “เทคนิคการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ให้ได้รับทุน”  ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559  เวลา 9.00-12.00 น. ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  คุณสุนันทา สมพงษ์  ที่ปรึกษาพิเศษด้านการวิจัย คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

  1. กรอบการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560 – 2561
  2. การปฏิรูปเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
  3. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดี
  4. เกณฑ์การประเมินข้อเสนอการวิจัย

อ่านเพิ่มเติม

1 23  5