Tag Archives: เอื้ออาทร

ทีมวิจัย “จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาชุมชนที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย” จังหวัดนครราชสีมา

ในวันอังคารที่ ๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทีมวิจัยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย นางสาวกวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ นางดวงสมร ชินโชติเกษม และ นางเกณิกา จันชะนะกิจ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยให้กับนักวิจัยพื้นที่ใน ๔ อำเภอ คืออำเภอเมืองปากช่อง อำเภอครบุรี อำเภอโชคชัย และอำเภอเมืองนครราชสีมา

กล่าวชี้แจงรายละเอียดของ “โครงการพัฒนาชุมชนที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมพฤฒิพลังของผู้สูงวัยอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ระยะที่ ๑ – การพัฒนาตัวชี้วัดของชุมชนที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย” ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศริยามน ติรพัฒน์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย โดยรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิสถาบันวิจัยผู้สูงอายุไทย (มสผส.) ให้ดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย ๕ จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงกรกฎาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ประเด็นคำถาม พร้อมสาธิตและฝึกปฏิบัติการให้กับนักวิจัยพื้นที่ เรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถามกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้รับเกียรติจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าสาธารณสุขอำเภอโชคชัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกับนักวิจัยพื้นที่ ประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๕๐ คน ร่วมเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามเชิงปริมาณ จำนวน ๑,๑๒๖ ชุด รวมถึงได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการคืนข้อมูลผลงานวิจัยสู่พื้นที่เป้าหมายระดับอำเภอ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแต่ละอำเภอด้วย

 

ทีมวิจัย “จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย” พื้นที่กรุงเทพมหานคร

“เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย” ดำเนินงานภายใต้ “โครงการพัฒนาชุมชนที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมพฤฒิพลังของผู้สูงวัยอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ระยะที่ ๑ – การพัฒนาตัวชี้วัดของชุมชนที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศริยามน ติรพัฒน์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิสถาบันวิจัยผู้สูงอายุไทย (มสผส.) ให้ดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย ๕ จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระยะเวลา ๑๒ เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ทีมวิจัยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย นางสาวกวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ และ นายเกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล ได้ลงพื้นที่จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยให้กับนักวิจัยพื้นที่ ๓ เขต คือ เขตหนองแขม เขตดินแดง เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ ๒ และวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัย วัตถุประสงค์ ประเด็นคำถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล พร้อมสาธิตและฝึกปฏิบัติการให้กับนักวิจัยพื้นที่ในเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถามกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปในพื้นที่เป้าหมาย

ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักวิจัยพื้นที่ในการเข้าร่วมเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๔ คน ประกอบด้วย กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประธาน/รองประธานชุมชน เลขานุการชุมชน ผู้แทนชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามเชิงปริมาณกับผู้สูงอายุเป้าหมาย ตลอดจนการติดตามควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบผลการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง ๓ เขตๆ ละ ๑๐-๑๒ ชุมชน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๕๐ ชุดต่อไป

 

ทีมวิจัย “จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย” จังหวัดชลบุรี

“เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย” ดำเนินงานภายใต้ “โครงการพัฒนาชุมชนที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมพฤฒิพลังของผู้สูงวัยอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ระยะที่ ๑ – การพัฒนาตัวชี้วัดของชุมชนที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศริยามน ติรพัฒน์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิสถาบันวิจัยผู้สูงอายุไทย (มสผส.) ให้ดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย ๕ จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระยะเวลา ๑๒ เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ทีมวิจัยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศริยามน ติรพัฒน์ นางสาวกวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ นางดวงสมร ชินโชติเกษม และ นายเกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล ได้ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อจัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยให้กับนักวิจัยพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอบ้านบึง อำเภอบ่อทอง และอำเภอหนองใหญ่ โดยชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัย วัตถุประสงค์ ประเด็นคำถาม พร้อมสาธิตและฝึกปฏิบัติการให้กับนักวิจัยพื้นที่ เรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถามกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้รับเกียรติจากปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนได้ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีในการส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นนักวิจัยพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ คน ประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้สูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามเชิงปริมาณกับผู้สูงอายุเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น ๙๐๖ ชุด นอกจากนี้แล้วยังได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการคืนข้อมูลผลงานวิจัยสู่พื้นที่เป้าหมายระดับอำเภอ เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนนโยบาย มาตรการ แผนงาน และกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุของแต่ละอำเภอต่อไป

ดูรายละเอียด

เวทีวิจัยเพื่อหาความหมายและองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมที่เอื่ออาทรต่อผู้สูงวัย

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเวที่วิจัยเพื่อหาความหมายและองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมที่เอื่ออาทรต่อผู้สูงวัย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ จากหลายแขนงมาร่วมให้ข้อคิดเห็น และทำแบบประเมินเพื่อหาองค์ประกอบและตัวชี้วัดด้าน “สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริยามน ติรพัฒน์ หัวหน้าโครงการ เป็นผู้ดำเนินรายการ
ณ ห้องราชพฤกษ์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

นำเสนอผลการวิจัย สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทร ต่อผู้สูงวัย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์ ดร.ศริยามน ติรพัฒน์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ นำเสนอผลการวิจัย “สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยสามารถส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงวัยหรือไม่: รู้ความจำเป็นของท่านก่อนที่จะสายเกินไป” ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีอาจารย์และนักวิชาการจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะกายภาพบำบัด สถาบันโภชนาการ จากมหาวิทยาลัยมหิดล กรมสุขภาพจิต กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ โรงพยาบาลสมุทรสาคร รวม 50 คน

ผลการศึกษา พบว่า 1. สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยมีอิทธิผลต่อสุขภาวะของผู้สูงวัย (ความสุข) 2. สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยมีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงวัย (การออกกำลังกาย การรวมกลุ่ม และการมีปฎิสัมพันธ์กัน) 3. สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย  ทำให้สุขภาวะของผู้สูงวัยดีขึ้นเนื่องจากการอาศัยในสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรส่งผลให้ผู้สูงวัยมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดี การออกกำลังกาย การรวมกลุ่ม และการมีปฎิสัมพันธ์กัน

15042225_10154101201127781_3086337873045081303_o 15069056_10154101203662781_2360439919296651290_o 15025237_10154101223977781_3379620329374207534_o 15110369_10154101213517781_7786782646169317887_o 15110328_10154101213472781_9159370096862910533_o 15068384_10154101221557781_2937094984633708957_o 15042236_10154101220347781_903443735799632674_o 15039584_10154101214887781_4887811680962910243_o 15039692_10154101222982781_5591009108465767967_o 15042018_10154101222442781_8052331688979693002_o 15025509_10154101214337781_1723847918248935537_o 14991017_10154101208367781_5116464168872976082_o 15003202_10154101214437781_5518079380362633052_o 15000270_10154101207912781_1250480718294597780_o 15000156_10154101215107781_719167747866110119_o 15000152_10154101214732781_3679158935161005150_o 15068898_10154101206757781_2675529118848081763_o 15003247_10154101207162781_2297636990521161544_o 15025247_10154101206827781_3520950392274391963_o15025334_10154101203667781_1796174248131214659_o