Tag Archives: แสดงความยินดี

ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ ครบรอบ 42 ปี

วันที่ 25 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ได้ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ ครบรอบ 42 ปี ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

โอกาสนี้ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนได้ร่วมสมทบทุนเข้ามูลนิธิส่งโภชนาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อร่วมในโครงการ “INMU ร่วมใจเพื่อโภชนาการที่ดีสู่ชุมชน” ณ บ้านคลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ให้การต้อนรับ Asst.Prof.Dr.Shafi U. Bhuiyan จาก Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto และ Adjunct Professor จาก School of Occupational and Public Health, Ryerson University ในโอกาสที่มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

แสดงความยินดีกับอดีตผู้อำนวยการสถาบันฯ

วันที่ 19 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์นายแพทย์สมอาจ วงษ์ขมทอง ที่ได้รับโล่รางวัล Prestige and Pride นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561 ท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2 สมัย ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาภา ภัคภิญโญ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยากรและศิษย์เก่า

วันที่ 19 มีนาคม 2561 กรมควบคุมโรค สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย และมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เวชศาสตร์ป้องกันโรคเขตเมือง จัดการประชุมวิชาการประจำปี โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบโล่รางวัลเกียรติคุณแด่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณงามความดีต่อประเทศชาติทางด้านสาธารณสุขตลอดมา และในการนี้มีวิทยากร และศิษย์เก่าจากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จบการศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) และหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง ( Mini M.M. in Health) หลายรุ่นเข้ารับรางวัล และรับมอบหนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหลายท่าน ณ ห้องประชุมอัจฉรา โรงพยาบาลบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข

 

แสดงความยินดีกับคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คนใหม่

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ชมพิกุล รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ มอบกระเช้ากล้วยไม้แสดงความยินดี แด่รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ที่ได้รับตำแหน่งคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล