Tag Archives: AUN-HPN

เครือข่าย AUN-HPN มหาวิทยาลัยมหิดลเตรียมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสุขภาพ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการของมหาวิทยาลัยมหิดลในเครือข่าย AUN-HPN และนายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร เลขาธิการสำนักงาน AUN-HPN รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ดร. ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

การประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานของเครือข่าย AUN-HPN ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดงาน Healthy Promotion Fair เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานที่ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในระดับส่วนงาน และมหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเดินหน้านำกรอบมหาวิทยาลัยสุขภาพไปใช้ในมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน พร้อมมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เรียกว่า Health University Rating System (HURS) เพื่อขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ มุ่งสู่การลดปัจจัยเสี่ยงของโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีของประชาชนต่อไป และจะได้นำ HURS มาทดลองระบบภายในกลางปี 2563 นี้

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติครั้งที่ 5 ของเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-HPN)

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยสำนักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN–HPN (ASEAN University Network – Health Promotion Network) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ ครั้งที่ 5 (5th International Advisory Committee Meeting) ของเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-HPN) โดยนายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร  เลขาธิการเครือข่าย AUN–HPN  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และรองเลขาธิการเครือข่าย AUN–HPN  เข้าร่วมประชุม โดยความร่วมมือกับ University of Philippines เพื่อกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ แผน และกิจกรรมการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) ของเครือข่าย AUN–HPN ณ Novotel Manila Araneta Center กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้แทนประธานคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 49 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนและองค์กรที่เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายสมทบ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับเชิญ ผู้สังเกตการณ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่สนับสนุน การดำเนินงานของเครือข่าย การส่งเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-HPN) ได้แก่ ดร.ชลทิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) และ ดร.ณัฐพันธ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) โดยผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดมาจาก 23 มหาวิทยาลัย 2 องค์กรภาคีเครือข่ายใน 9 ประเทศ  ประกอบด้วยประเทศไทย ฟิลิปปินส์ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และญี่ปุ่น

นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร เลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN นำเสนอผลลัพธ์และ ความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือทางวิชาการระดับภูมิภาคของ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการส่งเสริมสุขภาพทั้งในระดับการปฏิบัติงานและสถาบันการศึกษาระดับสูง เพื่อ ส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมใน การมุ่งสู่ “มหาวิทยาลัยสุขภาพ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิก ในอาเซียน จำนวน 30 สถาบันใน 10 ประเทศ โดยมีเป้าหมายที่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งหนึ่งในกลไกที่สำคัญที่ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างรวดเร็ว  ได้แก่ กรอบแนวทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน (Healthy University Framework, HUF) ที่ AUN-HPN  และมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) ได้ร่วมพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นกรอบแนวทางสนับสนุนการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพให้กับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเครือข่ายได้นำไปเป็นกรอบการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยตนเองในหลายประเทศ และสามารถนำเสนอความก้าวหน้าและ ความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจในที่ประชุมได้

ในการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมในการลงมติและเสนอความคิดเห็น เพื่อพัฒนาแผนการ ดำเนินงานในระยะที่ 2 ของเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-HPN) ภายใต้ทุน สนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส่งผลให้เครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-HPN) มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย เพื่อการส่งเสริมพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยในอาเซียนในการเป็นผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพต่อไป

Cr. photo : FB Mahidol University

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ AUN-HPN Monitoring and Evaluation in Health Promotion

วันที่ 27 มิถุนายน 2562  สำนักงานเลขานุการ ASEAN University Network – Health Promotion Network สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศในเครือข่าย ASEAN University Network, AUN จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ AUN-HPN Monitoring and Evaluation in Health Promotion ณ ห้องประชุม 411 ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยจากประเทศในอาเซียนเข้าร่วมการประชุม เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถในการประเมินผลการสร้างเสริมสุขภาพให้กับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย AUN และ เพื่อพัฒนากระบวนการประเมินผลการสร้างเสริมสุขภาพตามกรอบการพัฒนามหาวิทยาลลัยสร้างเสริมสุขภาพในเครือข่ายมหาวิทยาลัย AUN (ASEAN Rating on Healthy University, ARHU) เพื่อกระตุ้นการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยเครือข่าย AUN

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุม รวมทั้งต้อนรับ ดร. ชลทิศ ธีระฐิติ เลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) และ ดร.ณัฐพันธ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ที่ให้เกียรติมาร่วมงานและกล่าวคำต้อนรับให้กับผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติและนานาชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มาเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ Roles of university in health promotion: How far have we come? และได้รับเกียรติจากนักวิชาการระดับชาติและนานาชาติหลายท่านคือ Prof. Dr. Michael Rosenberg จากมหาวิทยาลัย Western University of Australia ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญจันทร์ เชอเรอร์ จากคณะสังคมและมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ.ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูล ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการ ASEAN Rating on Healthy University, ARHU มาเป็นวิทยากรในการประชุมดังกล่าว

ในการกล่าวเปิดการประชุม ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาที่ต้องพัฒนาสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งถือเป็นหัวใจของการจัดการสุขภาพในสถานการณ์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติในการเป็นฐานของ ASEAN University Network – Health Promotion Network (AUN-HPN) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และ AUN-HPN ในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพเพื่อมุ่งสู่ “มหาวิทยาลัยสุขภาวะ” ที่ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา บุคลากรและชุมชน การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ AUN-HPN Monitoring and Evaluation in Health Promotion ครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายในการติดตาม และประเมิน การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในเครือข่ายในการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ ประกิต วาทีสาธกกิจได้เล่าถึงประวัติศาสตร์ของความพยายามของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยต่อการลดปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมได้แก่ ลดการบริโภคสุรา การบริโภคยาสูบ และส่งเสริมการบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกับกิจกรรมทางกาย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการลดความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อ เช่น การพัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัย และการนำองค์ความรู้จากการวิจัยในประเด็นดังกล่าวของมหาวิทยาลัยไปขับเคลื่อนนโยบาย เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงความคุ้มค่าต่อการขยายผลการดำเนินงานดังกล่าว

ด้าน Prof. Dr. Michael Rosenberg จากมหาวิทยาลัย Western University of Australia ได้กรุณามาเป็นวิทยากรหลักในการจัดประชุมครั้งนี้ได้ให้กรอบแนวคิดและแนวทางที่ชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมต่อบริบทของมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญจันทร์ เชอเรอร์ จากคณะสังคมและ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เสนอแนะแนวคิด และบทเรียนในการติดตามและประเมินผลที่จำเป็นต่อการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศที่ได้ทำการประเมินให้กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และท้ายที่สุดศ.ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูล ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการ ASEAN Rating on Healthy University, ARHU ได้นำเสนอแนวคิดการพัฒนาเครื่องมือประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยสุขภาวะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเองของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาเครื่องมือติดตามและประเมินผลร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการนำไปใช้ของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน

 

 

ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานโยบายและระบบสุขภาพ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุม ติดตามผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ที่นำนโยบายมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพที่มหาวิทยาลัยมหิดลประยุกต์ใช้ตามกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ASEAN University Network- Health Promotion Network (AUN-HPN) ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ การบูรณาการความร่วมมือจากส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล