Tag Archives: AUN-QA

สถาบันรับการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร MPHM

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องอาจ วิพุธศิริ ดร.วไลกัญญา พลาศรัย ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ พร้อมคณาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ และบุคลากร ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ยุวถาวร ประธานการตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมพงษ์ แสงวิไล กรรมการการตรวจประเมินและคณะทำงานในการตรวจประเมินหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน ได้นำเสนอภาพรวมของหลักสูตรดังกล่าว จากนั้นมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้แทนคณาจารย์ และผู้แทนกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมทั้งคณะตรวจประเมินได้เยี่ยมชมพื้นที่ที่สนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร อาทิ ห้องสมุด หอพักอาเซียนเฮาส์ และห้องเรียน

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ยุวถาวร ประธานการตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมพงษ์ แสงวิไล กรรมการการตรวจประเมิน ได้สรุปผลการตรวจประเมินจากรายงาน การสัมภาษณ์ และเยี่ยมชม พร้อมนำเสนอจุดแข็งของหลักสูตรและโอกาสในการพัฒนา เพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีมาตรฐานระดับสากล

สถาบันรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยคณาจารย์กลุ่มระบบสุขภาพ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กภ. วรินทร์ กฤตยาเกียรณ ประธานคณะกรรมการประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA อาจารย์ ดร.เพชร สัจจชลพันธ์ คณะกรรมการประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA และคณะ ในการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด และนำเสนอวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันฯ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บังอร เทพเทียน ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยการเสพติด นำเสนอผลการดำเนินการของหลักสูตรที่ผ่านมา และในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สถาบันฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมฟังการสรุปผลการตรวจประเมินหลักสูตร พร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีมาตรฐานระดับสากล

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA เป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้าน Excellence in Outcome-based Education for Globally Competent Graduates ที่มุ่งให้มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ได้รับรองตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งเน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร เป็นการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร เพื่อนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและปรับปรุงพร้อมยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้มีความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอาเซียนต่อไป

 

สถาบันจัดอบรม Outcome Based Education

วันที่ 14 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ “การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome Based Education” พร้อมกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome Based Education” โดยมีผู้บริหารสถาบันฯ ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา อาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ และบุคลากรงานการศึกษา เข้าร่วมการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการออกแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ตลอดจนขยายผลไปสู่การเขียนรายงานการประเมินตนเองในแต่ละ Criteria ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA ณ ห้องประชุม 2106 อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

Writing SAR Workshop ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์ AUN-QA

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Writing SAR Workshop โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์ AUN-QA (Writing SAR Workshop) และแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บังอร เทพเทียน ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเสพติด พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (MU AUN-QA) ต่อไป

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา (AUN-QA)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) หลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ มีอาจารย์ประจำหลักสูตร บุคลากรด้านการศึกษา และนักวิชาการ เข้าร่วมประชุม 30 คน

15128842_10154120544417781_656017965931449838_o15129035_10154120544967781_8911930333712942168_o 15110924_10154120545507781_4483317352247328688_o 15194530_10154120545992781_3303875454654706538_o 15168888_10154120546907781_3397282918900409055_o 15129057_10154120546007781_4488221667606713605_o 15123390_10154120546002781_2576716245602263329_o 15167441_10154120546247781_5194750582504839263_o 15110321_10154120547597781_3451308171496539620_o 15068892_10154120547602781_3022919680756856133_o 15167463_10154120547887781_396677183235252275_o 15110918_10154120547817781_491468119572608506_o 15168805_10154120547902781_4525598385649184588_o 15168831_10154120547582781_212292065180437156_o 15123405_10154120546927781_6978591856321470414_o