Tag Archives: EdPEx

สถาบันต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ ประธานคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562 และคณะกรรมการ ประกอบด้วย อ.ดร.นายสัตวแพทย์ไพฑูรย์ ศรีมนตรี อ.ดร.ธันยาภรณ์ โพธิกาวิน อ.ดร.กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา คุณอาภรณ์ ครองกิจการ และทีมเลขานุการจากกองพัฒนาคุณภาพ จากนั้น ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้นำเสนอวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่การเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของโลกในด้านสุขภาวะโลก การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพและการพัฒนาระบบสุขภาพ และในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ ประธานคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562 ได้นำเสนอผลสรุปจากตรวจเยี่ยมสถาบันทั้งความเข้มแข็งและโอกาสในการพัฒนาด้านกระบวนการและผลลัพธ์จากการตรวจเยี่ยม (Site Visit) ซึ่งเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ที่เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การทางการศึกษาที่จะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการหลักรวมทั้งส่งผลถึงผลลัพธ์ที่เป็นจริงสำหรับการระบุโอกาสในการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ

 

สถาบันฯ รับฟังผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 คณะผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา และคณะ  ได้กล่าวสรุปผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้กับศาสตราจารย์ ดร.สภา เพ่งพิศ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหารสถาบันฯ อาจารย์ รับทราบผลการประเมินการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
13558950_10153749879662781_2119796688355625749_o 13568943_10153749879847781_2752754451069963605_o 13528443_10153749881617781_8885299549933818727_o 13502958_10153749880507781_3036293965507689856_o 13568812_10153749881157781_5665817509293866865_o 13558628_10153749881972781_767383413422272522_o 13517494_10153749881762781_9107055720263737741_o 13528239_10153749882792781_8727617511389665858_o 13495566_10153749882212781_5092717266114481486_o 13490680_10153749882462781_8186314805711202629_o

สถาบันฯร่วมประชุมอบรม TQA/EdPEx

20150501_150017วันที่ 1 พฤษภาคม 2558  ศ.ดร. สุภา เพ่งพิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าร่วมการประชุมอบรม “การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์กับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA/EdPEx)  สำหรับผู้บริหารระดับสูง” ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  โดยมีผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมกว่า 90 คน ซึ่งดำเนินการโดยใช้การบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกัน

โดยโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจแนวคิดกระบวนการ และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้สามารถบูรณาการการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ อีกทั้งเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการการกำกับดูแลที่ดี และพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

สถาบันฯจัดบรรยายพิเศษการเขียนรายงานฯEdPEx

DSC_0121วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเขียนรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชวลิต  วงษ์เอกเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารอำนวยการ โดยในการประชุมครั้งนี้ ศ.ดร.สุภา  เพ่งพิศ ผู้อำนวยการสถาบันฯ  ผู้บริหารสถาบันฯ กลุ่มหัวหน้างาน และบุคลากรสถาบันผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 20 คน

DSC_0136 DSC_0133 DSC_0124 DSC_0120 DSC_0119      DSC_0116