Tag Archives: Health system

สถาบันมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรมหลักสูตร SDGs

วันที่ 27 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานร่วมกับคุณประภัสสร ธนูสิงห์ ผู้อำนวยการ ส่วนอำนวยสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในพิธีปิดการอบรมนานาชาติหลักสูตร The 3rd Strengthening Health System: The Key Contributing to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) พร้อมมอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล้าซี้ อาจารย์อำนวยการโครงการ กล่าวรายงานสรุปผลการอบรมตลอดระยะ 4 สัปดาห์ ที่ผู้เข้าร่วมการอบรมจาก 15 ประเทศ ได้รับเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องมหาสวัสดี โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน

สถาบันจัดการบรรยาย Leadership for Sustainable Development

วันที่ 9 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริกและผู้อำนวยการก่อตั้งสถาบันฯ อาเซียน ที่ให้เกียรติมาบรรยายหัวข้อ Leadership for Sustainable Development ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม The 3rd Strengthening Health System: the key contributing to achieve Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสุขภาพจาก 15 ประเทศ โดยการอบรมหลักสูตรนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ณ ห้องประชุม 2108 อาคารฝึกอบรม

สถาบันจัดอบรมหลักสูตรนานาชาติ Strengthening Health System: the key contributing to achieve Sustainable Development Goals (SDGs)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ คณะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ มาบรรยายในหัวข้อ Principle of health system strengthening for sustainability และ Key strategies for the successful health reform from Thailand ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตร Strengthening Health System: the key contributing to achieve Sustainable Development Goals (SDGs)

หลักสูตรอบรมนานาชาติในครั้งนี้ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้รับทุนสนับสนุนการฝึกอบรมจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency : TICA) โดยมีผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบสุขภาพ จำนวน 20 ท่าน จาก 20 ประเทศ จัดในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรม 1st Strengthening Health System: The Key Contributing to Achieve Sustainable Development Goals [SDGs]

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ชมพิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมหลักสูตร 1st Strengthening Health System: The Key Contributing to Achieve Sustainable Development Goals [SDGs] ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 1-26 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18156795_10154598616937781_6762593759587287277_o 18155818_10154598616942781_7981098854330370473_o 18121783_10154598618567781_2901926086189224066_o 18209256_10154598618557781_1432296240809946896_o18192434_10154598622547781_6474552750591009092_o 18208954_10154598622797781_4418515621671007249_o 18193082_10154598622557781_5753174064034715508_o 18193106_10154598622752781_2019658008211600567_o 18192997_10154598622782781_298388938022366307_o 18238036_10154598622552781_4116141881014959861_o18192439_10154598624597781_8497293333237159669_o 18156763_10154598624617781_7326891616601272339_o 18192528_10154598624492781_4701455378531286353_o 18208942_10154598624477781_5054022346810974833_o 18192611_10154598624352781_3293835728833876363_o 18238750_10154598624342781_6942297285873816650_o 18209055_10154598618817781_829155279160140121_o 18192614_10154598624802781_8879425165750975652_o 18192695_10154598624857781_5540889903915584848_o 18193376_10154598624837781_776539011300137289_o 18193456_10154598618757781_3468322029604059212_o 18216438_10154598624472781_2693564350250754966_o 18216771_10154598624347781_2490174156928709878_o 18237901_10154598619127781_1074853319701513264_o 18238153_10154598624602781_6989466001742884431_o 18278079_10154598619067781_5590562637500379221_o

พิธีปิดการอบรมนานาชาติ Integrated Health Care based on PHC and Health System Strengthening Approach

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และผู้แทนจาก TICA และ KOICA เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมนานาชาติ หลักสูตร Integrated Health Care based on PHC and Health System Strengthening Approach ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน  – 1 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าอบรม รวม 9 คน จาก 4 ประเทศ คือ กัมพูชา เมียนมาร์ มาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้รับการพิจารณาจากกรมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) และ Korea International Cooperation Agency (KOICA) ให้จัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ดังกล่าวนี้ ซึ่งหลักสูตรนี้เป็น Third Country Training Programme ในกรอบความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทย-เกาหลีใต้ (TICA-KOICA Project)

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและสร้างความเข้มแข็งในการจัดการระบบสุขภาพให้กับประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน ทั้งยังเป็นหลักสูตรนานาชาติที่สถาบันฯได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมพัฒนาหลักสูตรและเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและการบริหารโรงพยาบาล ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุขใช้พื้นที่ในการเรียนรู้จาก Best Practice ระบบสุขภาพของประเทศไทย ณ จังหวัดราชบุรี

13627157_10153766310322781_2342027816610289193_n 13612250_10153766314822781_1995259201671560780_n13567042_10153766310737781_3957014165543378140_n 13566936_10153766318632781_4621596540655753887_n13627037_10153766318477781_1267954973261633298_n 13626956_10153766318482781_4031168816090517351_n13627083_10153766313732781_1722279690205318132_n 13619847_10153766313737781_1716495473794840477_n13592396_10153766313502781_2163051642787210325_n 13592846_10153766314577781_5520745219303880717_n 13592214_10153766313972781_2266504240816162987_n 13615047_10153766313512781_1186187224053626840_n 13599946_10153766314412781_7826196945723524647_n 13592418_10153766314397781_1276588728103798291_n13592763_10153766314402781_237127517112280679_n 13626638_10153766313962781_8606121368355953557_nrama2 rama5 rama4 rama313516396_10153655123180778_3696976652468638541_n 13528940_10153655123170778_7443238962805093985_n