Tag Archives: ILO

มหาวิทยาลัยมหิดลและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนประเทศในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิคเพื่อการบรรลุวาระโลกด้านการคุ้มครองทางสังคมและสุขภาพแบบถ้วนหน้าภายในปึค.ศ. 2030

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ.ห้องประชุม GB สำนักงานใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้แทนของรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ ลงนามความร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) โดย Ms. Valérie Schmitt รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายการคุ้มครองทางสังคม องค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ) Ms. Marielle Phe Goursat, หัวหน้าที่ปรึกษาเทคนิคด้านการคุ้มครองทางสังคมและสุขภาพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและราชรัฐลักเซมเบอร์กประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือต่อหน้าผู้บริหารระดับสูงและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ ตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายนายจ้างกว่า 400 คนจากประเทศสมาชิกมากกว่า 180 ประเทศที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่ในวาระครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าประสงค์เพื่อร่วมกันสนับสนุนการสร้างศักยภาพของประเทศสมาชิกในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิคในการพัฒนานโยบาย กลยุทธ์ รวมถึงระบบเพื่อการคุ้มครองด้านสังคมและสุขภาพให้แก่แรงงานอย่างถ้วนหน้าและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และมีความยั่งยืน โดยเป็นการตอบสนองต่อวาระโลกในการบรรลุการคุ้มครองทางด้านสังคมแบบถ้วนหน้า หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 1.3) โดยจะมีการดำเนินงานร่วมกันในด้านต่างๆเช่น การพัฒนาสาขาวิชาการคุ้มครองด้านสังคมและสุขภาพในหลักสูตรการจัดการการสาธารณสุขมูลฐาน ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท โดยจะเริ่มในภาคปลายของปีการศึกษา 2562 นี้ (มกราคม 2563) โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับนักศึกษาจากประเทศสมาชิก เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  นอกจากนี้ความร่วมมือยังรวมถึงการสนับสนุนการก่อตั้งสมาคมเพื่อการคุ้มครองทางสังคมและสุขภาพสำหรับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค (CONNECT) เพื่อเป็นกลไกในการาสนับสนุนประเทศสมาชิกในด้านการพัฒนาศักยภาพ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การทำวิจัย การสนับสนุนทางด้านวิชาการ การขับเคลื่อนทางสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อก่อให้เกิดการคุ้มครองทางสังคมและสุขภาพแบบถ้วนหน้า โดยปัจจุบันมีองค์กรจากประเทศต่างๆเป็นองค์กรร่วมก่อตั้ง เช่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ประเทศไทย และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และกำลังดำเนินการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการ ณ. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการภายในมีนาคม 2563 นี้

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมการประชุม Global Social Protection Week ที่เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนายการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม Global Social Protection Week โดยมี Mr. Guy Ryder, Director-General of the International Labour Oegabization (ILO), Ms. Amina Mohammed, Deputy Secretary-General of the United Nations และ Ms Michelle Bachelet, High Commissioner for Human Rights กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ณ สำนักงานใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

การประชุมครั้งนี้เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตั้ง International Labor Organization (ILO) ในการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารระดับสูงของประเทศสมาชิกมากกว่า 300 คน โดยที่ประชุมมุ่งถกประเด็นการบรรลุ SDG 1.3 และ Universal Social Protection ภายในปี ค.ศ. 2030 (USP 2030) และการยอมรับ ILO Centenary Declaration ซึ่งการประชุมผู้บริหารระดับสูงจัดขึ้นระหว่าง 25-26 พฤศจิกายน 2562 และประชุมระดับปฏิบัติการจัดระหว่าง 27-28 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้จะมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ ILO ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ได้รับเชิญให้นำเสนอใน Theme: Health Protection ใน Speed Networking Marketplace: Initiatives on Social Protection ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

สถาบันจัดประชุมพัฒนาหลักสูตร MPHM

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และคณาจารย์ประจำหลักสูตร ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย ประธานมูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ(มศธส.) นายแพทย์ถาวร สกุลพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) ดร.ครรชิต สุขนาค อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อเพิ่มเติมรายวิชาเลือกในการรองรับความต้องการของแหล่งทุน International Labour Organization (ILO) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์

สถาบันร่วมประชุม Social and Health Protection

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นผู้แทนของภูมิภาค ร่วมประชุม Extension of Social Health Protection in South East Asia พร้อมทั้งนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานของ International Labour Organization (ILO)ในการจัดตั้ง Regional Technical Facility และกิจกรรมสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ (Capacity Building and Knowledge Development) ในด้าน Social and Health Protection ณ สำนักงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Office) กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr. Sam Schreiner, Chargé d´Affaires, Luxembourg Embassy Vientiane เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย Mr. Graeme Buckley, Director, ILO Country Office for Thailand, Cambodia, and Lao PDR กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศที่เป็นสมาชิกความร่วมมือ และ Dr. Bouphat Phonvisay, Deputy Director, National Health Insurance Bureau, Ministry of Health, Lao PDR เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของการประชุม ซึ่งเป็นการประชุม Steering Committee นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานและระดมความคิดเห็นในการวางแผนงาน ปี 2020