Tag Archives: ILO

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนประชุมผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา Social Health Protection

วันที่ 3 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าซี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันวดี สุขสาโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส และอาจารย์ ดร.อังสุมาลี ผลภาค ประชุมร่วมกับศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ นายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) ศาสตราจารย์วุฒิคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ หัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายแพทย์สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทันตแพทย์จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เพื่อพิจารณารายวิชาและเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนสาขา Social Health Protection ของหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนกับกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ณ ห้องสุปัญญา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนหารือ ILO เตรียมความพร้อมเปิดสาขา Social Health Protection

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต อาจารย์ ดร.อังสุมาลี ผลภาค และคุณเลอพงษ์ วงศ์สุทธิโชติ หัวหน้างานการศึกษา ประชุมหารือร่วมกับ Mr. Nuno Cunha, Senior Social Protection Technical Specialist, Ms. Marielle Phe Goursat, Programme Manager, ILO/Luxembourg Social Health Protection Project, Ms. Vesna Jovic, Junior Professional Officer – Social Protection ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดสาขา Social Health Protection ของหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต และการสนับสนุนทุนการศึกษาและการดำเนินการที่จะเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นี้ และการสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการของ The Regional Facility on Social Health Protection (Connect) ซึ่งจะเป็นองค์กรในการสนับสนุนประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศต่าง ๆ ด้าน Social Health Protection ทั้งนี้เป็นไปตามการลงนามความร่วมมือระหว่าง ILO กับ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาตามวาระการบรรลุเป้าหมายการสร้างความครอบคลุมของหลักประกันทางสังคมทั่วโลกภายใน ค.ศ. 2030 ณ สำนักงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคในประเทศไทย อาคารสำนักงานสหประชาชาติ

 

 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนประชุมพัฒนาระบบการเรียน Special Track for Social Health Protection

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (นานาชาติ) และคณาจารย์ประจำหลักสูตร ให้การต้อนรับนายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์ ที่ปรึกษากองเศรษฐกิจและหลักประกันสุขภาพ นายแพทย์สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน Special Track for Social Health Protection ในหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์ อาคารอำนวยการ

Special Track for Social Health Protection ในหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) พัฒนาสาขาวิชาการคุ้มครองด้านสังคมและสุขภาพในหลักสูตรการจัดการการสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อสนับสนุนการสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกภาคพื้นเอเซียแปซิฟิคในการพัฒนานโยบาย กลยุทธ์ รวมถึงระบบเพื่อการคุ้มครองด้านสังคมและสุขภาพให้แก่แรงงานอย่างถ้วนหน้าและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเข้มแข็ง ครอบคลุม และยั่งยืน ตอบสนองการบรรลุการคุ้มครองทางด้านสังคมและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยมหิดลและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนประเทศในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิคเพื่อการบรรลุวาระโลกด้านการคุ้มครองทางสังคมและสุขภาพแบบถ้วนหน้าภายในปึค.ศ. 2030

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ.ห้องประชุม GB สำนักงานใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้แทนของรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ ลงนามความร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) โดย Ms. Valérie Schmitt รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายการคุ้มครองทางสังคม องค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ) Ms. Marielle Phe Goursat, หัวหน้าที่ปรึกษาเทคนิคด้านการคุ้มครองทางสังคมและสุขภาพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและราชรัฐลักเซมเบอร์กประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือต่อหน้าผู้บริหารระดับสูงและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ ตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายนายจ้างกว่า 400 คนจากประเทศสมาชิกมากกว่า 180 ประเทศที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่ในวาระครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าประสงค์เพื่อร่วมกันสนับสนุนการสร้างศักยภาพของประเทศสมาชิกในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิคในการพัฒนานโยบาย กลยุทธ์ รวมถึงระบบเพื่อการคุ้มครองด้านสังคมและสุขภาพให้แก่แรงงานอย่างถ้วนหน้าและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และมีความยั่งยืน โดยเป็นการตอบสนองต่อวาระโลกในการบรรลุการคุ้มครองทางด้านสังคมแบบถ้วนหน้า หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 1.3) โดยจะมีการดำเนินงานร่วมกันในด้านต่างๆเช่น การพัฒนาสาขาวิชาการคุ้มครองด้านสังคมและสุขภาพในหลักสูตรการจัดการการสาธารณสุขมูลฐาน ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท โดยจะเริ่มในภาคปลายของปีการศึกษา 2562 นี้ (มกราคม 2563) โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับนักศึกษาจากประเทศสมาชิก เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  นอกจากนี้ความร่วมมือยังรวมถึงการสนับสนุนการก่อตั้งสมาคมเพื่อการคุ้มครองทางสังคมและสุขภาพสำหรับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค (CONNECT) เพื่อเป็นกลไกในการาสนับสนุนประเทศสมาชิกในด้านการพัฒนาศักยภาพ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การทำวิจัย การสนับสนุนทางด้านวิชาการ การขับเคลื่อนทางสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อก่อให้เกิดการคุ้มครองทางสังคมและสุขภาพแบบถ้วนหน้า โดยปัจจุบันมีองค์กรจากประเทศต่างๆเป็นองค์กรร่วมก่อตั้ง เช่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ประเทศไทย และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และกำลังดำเนินการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการ ณ. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการภายในมีนาคม 2563 นี้

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมการประชุม Global Social Protection Week ที่เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนายการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม Global Social Protection Week โดยมี Mr. Guy Ryder, Director-General of the International Labour Oegabization (ILO), Ms. Amina Mohammed, Deputy Secretary-General of the United Nations และ Ms Michelle Bachelet, High Commissioner for Human Rights กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ณ สำนักงานใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

การประชุมครั้งนี้เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตั้ง International Labor Organization (ILO) ในการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารระดับสูงของประเทศสมาชิกมากกว่า 300 คน โดยที่ประชุมมุ่งถกประเด็นการบรรลุ SDG 1.3 และ Universal Social Protection ภายในปี ค.ศ. 2030 (USP 2030) และการยอมรับ ILO Centenary Declaration ซึ่งการประชุมผู้บริหารระดับสูงจัดขึ้นระหว่าง 25-26 พฤศจิกายน 2562 และประชุมระดับปฏิบัติการจัดระหว่าง 27-28 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้จะมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ ILO ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ได้รับเชิญให้นำเสนอใน Theme: Health Protection ใน Speed Networking Marketplace: Initiatives on Social Protection ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562