Tag Archives: KM

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจัดอบรม R2R/KM

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ KM – R2R For Work Process Improvement สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันพัฒนาสุขภาพ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริหาร และอาจารย์ ดร.วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ทั้งนี้สถาบันฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์ พลอยแหวน คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ นางสาวมลฤดี ธรรมรงค์และนางสาววันเพ็ญ วัดน้อย และวิทยากรของสถาบันฯ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน นางนวลน้อย บุญชูส่ง และนายอภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา ณ ห้องประชุม 2108

ทั้งนี้บุคลากรของสถาบันฯ ได้นำเสนอความก้าวหน้าพัฒนาหัวข้อการทำงานประจำสู่งานวิจัย การจัดทำคู่มือ และงานวิเคราะห์ โดยได้รับข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจากวิทยากรประจำกลุ่ม ซึ่งโครงการ KM – R2R For Work Process Improvement จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้บุคลากรเข้าสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจัดเวที R2R-KM for Work Process Improvement

วันที่ 28 มกราคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จะจัด โครงการ R2R-KM for Work Process Improvement โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากรในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มบุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ สายสนับสนุนวิชาการ และสายสนับสนุนทั่วไป เพื่อพัฒนาผลงานสร้างความก้าวหน้าในเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ซึ่งบุคลากรจากงาน 7 งาน ได้แก่ งานวิจัย งานการศึกษา งานบริการวิชาการ งานบริหารทั่วไป งานทรัพยากรบุคคลฯ งานบริการสถานที่และอาหาร และงานเทคโนโลยีสื่อสารการเรียนรู้ เข้าร่วมระดมความคิดและแลกเปลี่ยนในการพัฒนาหัวข้อ คู่มือ งานวิเคราะห์ และงานวิจัย ณ ห้องประชุม 2106 อาคารฝึกอบรม

สถาบันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินงานขององค์กร ครั้งที่ 2

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (Knowledge management; KM) ครั้งที่ 2 โดยมี อาจารย์ ดร. นายแพทย์ วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และบุคลากรฝ่ายวิจัย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยในการประชุมดังกล่าวมีบุคลากรสายสนับสนุนจากฝ่ายต่าง ๆ ในสถาบันฯ รวม 22 คน

ในการประชุมดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสนองานประจำที่จะนำมาจัดการความรู้ในรูปแบบของเอกสาร บทความ คลิปวิดีโอ หรือ Info Graphic เพื่อใช้สื่อความรู้ที่จำเป็นของผู้รับบริการ

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการกลุ่ม ได้ข้อสรุปว่ากลุ่มงานต่าง ๆ จะไปพัฒนาสื่อที่จะใช้ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในสถาบันฯ และผู้รับบริการดังนี้ 1) งานบริการวิชาการและอาคารสถานที่ (ASEAN House) จะพัฒนาเอกสารเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถานที่สำคัญรอบสถาบันฯ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ร้านอาหาร ฯลฯ และช่องทางการเดินทางไปยังจุดหมายที่สำคัญในกรุงเทพมหานครของผู้รับบริการจากสถาบันฯ 2) งานการศึกษา จะจัดทำเอกสารและสื่อวิดีทัศน์ที่จะให้ข้อมูลขั้นตอนการลงทะเบียน การทำวิจัย และการขอจบการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและสามารถจัดการการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) งานเทคโนโลยีและสื่อสารการเรียนรู้จะจัดทำสื่อวิดีทัศน์และเอกสารเพื่อให้ผู้รับบริการทราบวิธีการใช้โปรแกรม SKYPE และ ZOOM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) งานสารบรรณ จะจัดทำเอกสารแนะนำการใช้ประยุกต์ใช้แบบฟอร์มการร่างจดหมายต่าง ๆ เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องจัดทำจดหมายได้อย่างถูกต้อง และ 5) งานทรัพยากรบุคคล จะทำเอกสารสรุประเบียบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรสถาบันฯ เข้าใจระเบียบของมหาวิทยาลัยและสถาบันฯ ได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้ การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งต่อไปจะให้ส่วนงานนำเสนอสื่อการจัดการความรู้ตามหัวข้อที่รับผิดชอบในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562

อบรม “การสร้างนวัตกรรมจากการจัดการความรู้ และการถอดบทเรียน”

วันที่ 21 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม และเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตรการอบรม หัวข้อ การสร้างนวัตกรรมจากการจัดการความรู้ และการถอดบทเรียน (KM & AAR to Innovation) จัดระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 2106 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเข้าร่วมอบรมเป็นอาจารย์ พยาบาล นักวิชาการ  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลกระทุ่มแบน สถาบันราชภัฎกำแพงเพชร และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 11 คน ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ และฝึกการนำเสนอ

 14433101_10153953899397781_8875529913559887574_n

14435018_10153953906242781_1915422747929272705_o 14435153_10153953908887781_1288235416771059834_o 14424966_10153953906037781_6547013371267912347_o 14425272_10153953908982781_6394553349805424750_o 14372462_10153953908992781_6936155534343857533_o 14425276_10153953908987781_8971642441423745392_o 14425334_10153953908892781_5668834567390607591_o 14372040_10153953906032781_7694416030716602044_o 14379842_10153953906027781_5023280266180403392_o 14435398_10153953905512781_367611783556951555_o 14444757_10153953909137781_2132728252752463021_o 14425423_10153953908897781_5083205642818805486_o 14372389_10153953902792781_465342537154012772_o 14434883_10153953909152781_3160680071330990978_o