Tag Archives: KOICA

พิธีปิดการอบรมนานาชาติ Integrated Health Care based on PHC and Health System Strengthening Approach

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และผู้แทนจาก TICA และ KOICA เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมนานาชาติ หลักสูตร Integrated Health Care based on PHC and Health System Strengthening Approach ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน  – 1 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าอบรม รวม 9 คน จาก 4 ประเทศ คือ กัมพูชา เมียนมาร์ มาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้รับการพิจารณาจากกรมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) และ Korea International Cooperation Agency (KOICA) ให้จัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ดังกล่าวนี้ ซึ่งหลักสูตรนี้เป็น Third Country Training Programme ในกรอบความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทย-เกาหลีใต้ (TICA-KOICA Project)

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและสร้างความเข้มแข็งในการจัดการระบบสุขภาพให้กับประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน ทั้งยังเป็นหลักสูตรนานาชาติที่สถาบันฯได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมพัฒนาหลักสูตรและเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและการบริหารโรงพยาบาล ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุขใช้พื้นที่ในการเรียนรู้จาก Best Practice ระบบสุขภาพของประเทศไทย ณ จังหวัดราชบุรี

13627157_10153766310322781_2342027816610289193_n 13612250_10153766314822781_1995259201671560780_n13567042_10153766310737781_3957014165543378140_n 13566936_10153766318632781_4621596540655753887_n13627037_10153766318477781_1267954973261633298_n 13626956_10153766318482781_4031168816090517351_n13627083_10153766313732781_1722279690205318132_n 13619847_10153766313737781_1716495473794840477_n13592396_10153766313502781_2163051642787210325_n 13592846_10153766314577781_5520745219303880717_n 13592214_10153766313972781_2266504240816162987_n 13615047_10153766313512781_1186187224053626840_n 13599946_10153766314412781_7826196945723524647_n 13592418_10153766314397781_1276588728103798291_n13592763_10153766314402781_237127517112280679_n 13626638_10153766313962781_8606121368355953557_nrama2 rama5 rama4 rama313516396_10153655123180778_3696976652468638541_n 13528940_10153655123170778_7443238962805093985_n

ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม Integrated Health Care based on PHC and Health System Strengthening Approach

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม Training Programme on Integrated Health Care based on PHC and Health System Strengthening Approach ที่สถาบันฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ที่มาเยี่ยมเยือนสถาบัน ฯ รวม 10 คน จาก 5 ประเทศ คือไทย กัมพูชา เมียนมาร์ มาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์

13517682_10153752107797781_1517042169238107491_o 13569004_10153752107867781_4896464244662610395_o 13517661_10153752108572781_3139517757200975939_o 13503125_10153752108567781_7673636247087537464_o 13503066_10153752108232781_4850258832503318843_o 13576834_10153752108492781_3401186526940731095_o 13528407_10153752108197781_6687990624123151061_o 13517410_10153752107772781_6451098596187387434_o