Tag Archives: Maria Skirk

ต้อนรับผู้แทนหน่วยงานด้านวิทยาการเสพติดของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ 4 กันยายน 2560 รศ.ดร.จิราพร ชมพิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา ผศ.ดร.อาภา ภัคภิญโญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ดร.ดวงใจ บรรทัพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิจัย และ ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด ร่วมต้อนรับ Ms.Maria Skirk ผู้แทนหน่วยงานด้านวิทยาการเสพติดของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมสถาบันและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาหลักสูตรการป้องกันยาและสารเสพติดในอนาคต ณ ห้องประชุม 1102 อาคารอำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน