Tag Archives: Mini MM

สถาบันร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 4

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 4 ณ อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาจารย์ ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคการจัดการเพื่อลดความต้องการการใช้สารเสพติด (AP-RCC-ICUDDR) อาจารย์ประจำ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเขียน มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมการจัดการเสพติดในยุค Thailand 4.0 และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการปัญหาการเสพติด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเรื่องราวที่ชี้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นความเชื่อมโยงของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และหลักการสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ ทั้งนี้อาจารย์ได้ทิ้งท้ายไว้ว่า ผู้บริหารแนวใหม่ในการพัฒนาระบบสุขภาพของไทยต้องมีการจัดการที่ทันสมัยและทักษะในการเป็นผู้นำที่ตอบสนองต่อความท้าทายในการจัดการด้านสุขภาพที่ซับซ้อน

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) บรรยายให้หัวข้อ การพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาในระบบสุขภาพ

หลังจากการบรรยายในวันนี้ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 2 จำนวน 52 คน จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานอาหารและยา จะสอบประมวลความรู้ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 พร้อมทั้งนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อไป

 

สถาบันประสานความร่วมมือกับ สสจ.อุดรธานี ในการจัดอบรมพัฒนานักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตร หงษ์ไกรเลิศ อาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ พร้อมด้วยคุณมนฤดี วงศ์แก้ว นักวิชาการศึกษา และผู้จัดการหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข เข้าพบนายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข ซึ่งจะจัดระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 2563 ให้กับหัวหน้าภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และบุคลากรจากโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

สถาบันมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 26

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์วุฒิคุณ ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์โครงงานกลุ่มจากผู้เข้าร่วมการอบรม ทั้ง 5 กลุ่ม ทั้งนี้ได้จัดพิธีปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 26 และมอบวุฒิบัตร โดยหลักสูตรฯ เริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ปี 2543 ครั้งนี้มอบวุฒิแก่ผู้ผ่านการอบรมจำนวน 51 ท่าน ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

สถาบันจัดบรรยายหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 26

วันที่ 6 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ภาวะผู้นำและการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับนักบริหารสาธารณสุข และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช บรรรยายในหัวข้อ การวิจัยและ R to R สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข ในการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 26 ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข เป็นหลักสูตรที่สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในระดับท้องถิ่น อำเภอ จังหวัดและประเทศ ให้มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สถาบันเปิดหลักสูตรอบรมนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจรจังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2

วันที่ 9 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหลักสูตรอบรมนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหานครศรีธรรมราช โดย ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายพัฒนานโยบายและระบบสุขภาพ ร่วมกับ นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดหลักสูตรและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 52 คน

ทั้งนี้ ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ระบบสุขภาพและการสาธารณสุขมูลฐานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำ ผู้บริหารด้านสาธารณสุข ได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตร ไปพัฒนาระบบสุขภาพระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข เป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการบริหารงานสาธารณสุข จัดมาแล้วจำนวน 25 รุ่น และขยายพื้นที่ในการจัดอบรมตามพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ จำนวน 6 รุ่น และครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 7 สำหรับหลักสูตรสัญจร