Tag Archives: Mini MM สัญจร

พิธีปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 2

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดพิธีปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร กรมวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุม 110 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งในวันเดียวกันนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานอาหารและยา ได้สอบประมวลความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรผู้ทรงวุฒิ ตลอดระยะ 4 เดือนที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ตามบริบทของแต่ละกลุ่ม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคุณกนกพร อธิสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้วิพากษ์โครงการพร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้แต่ละโครงการสามารถนำไปประยุกต์ได้จริงในโอกาสต่อไป

สถาบันจัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 27-29 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานอาหารและยา จำนวน 52 คน ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี

โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์วุฒิคุณ ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ การบริหารการเงิน การคลังในโรงพยาบาลละสถานบริการสุขภาพ และหัวข้อ นวัตกรรมการสื่อสารด้านสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาพดีองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ การวิจัย R to R สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ หลักและการประยุกต์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหาร

นายบรรจง อมรชีวิน รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่งประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ บรรยายหัวข้อ การจัดทำและการบริหารโครงการแบบมืออาชีพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ อาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน บรรยายในเรื่องการนำเสนอผลงานวิชาการแบบผู้บริหารมืออาชีพและประชุมกลุ่ม

พิธีปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) สัญจร 7 นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.) สัญจร 7 นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2 ช่วงเช้าเป็นการนำเสนอโครงงาน 4 กลุ่ม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย, ดร.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 และนพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติวิพากษ์และให้คำชี้แนะ เติมเต็มทุกโครงงานสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

นช่วงบ่ายได้มีพิธีปิดการอบรมอย่างเป็นทางการโดยนายกสมาคมเวชศาสตร์ฯ และที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  และนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชฯ โดยรุ่นนี้มีผู้ผ่านการอบรมและเข้ารับวุฒิบัตรจำนวน 49 ท่าน

สถาบันดำเนินการหลักสูตร Mini MM in Health สัญจร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากนายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ บรรรยายหัวข้อหลักระบาดวิทยาสำหรับนักบริหารสาธารณสุข และในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ได้รับเกียรติจากนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บรรยายในหัวข้อ หลักการวางแผนเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาสุขภาพ และเทคนิคการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาสุขภาพ ในการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 52 คน จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ความสนใจพร้อมซักถามวิทยากรในประเด็นต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป

 

สถาบันจัดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2

วันที่ 10 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส.) สัญจร 7 จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2 สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการสาธารณสุข โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การประยุกต์ใช้เวชศาสตร์ป้องกันในระบบบริการสุขภาพ และนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการบรรยายหัวข้อ หลักการบริหารและวางแผนกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 52 คน จากพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช