Tag Archives: Mini MM in Health

สถาบันจัดบรรยายหัวข้อ หลักการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพและเทคนิคการจัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาสุขภาพ

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายหัวข้อเรื่อง หลักการวางแผนเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาสุขภาพและเทคนิคการจัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 27 ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 50 คนที่เป็นแพทย์ผู้ชำนาญการ และบุุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบัติจากการระดมสมองภายในเพื่อวางกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม

 

สถาบันจัดบรรยายหัวข้อ “การเรียนรู้วิวัฒนาการการจัดการระบบสุขภาพและบริการสุขภาพ” โดยอาจารย์ผู้ก่อตั้งหลักสูตร Mini MM in Health

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหัวข้อบรรยาย เรื่อง วิวัฒนาการการจัดการระบบสุขภาพและบริการสุขภาพ: จากอดีต ปัจจุบัน สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ธีระ รามสูต ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันฯ อาเซียน และผู้ก่อตั้งหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini Master of Management in Health) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นแพทย์ผู้ชำนาญการ และบุคลากรด้านสาธารณสุข ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 50 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์อย่างเข้มข้นในบรรยายกาศที่เป็นกันเอง

สถาบันร่วมแสดงความยินดีศิษย์เก่าและผู้เข้าร่วมอบรม Mini MM in Health

วันที่ 25 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล มอบของที่ระลึกและร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini Master of Management in Health) โอกาสที่รับอนุมัติบัตร วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน ในการประชุมวิชาการประจำปี จัดโดยสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมควบคุมโรคและมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินณ หอประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี