Tag Archives: MPHM

สถาบันรับการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร MPHM

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องอาจ วิพุธศิริ ดร.วไลกัญญา พลาศรัย ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ พร้อมคณาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ และบุคลากร ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ยุวถาวร ประธานการตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมพงษ์ แสงวิไล กรรมการการตรวจประเมินและคณะทำงานในการตรวจประเมินหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน ได้นำเสนอภาพรวมของหลักสูตรดังกล่าว จากนั้นมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้แทนคณาจารย์ และผู้แทนกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมทั้งคณะตรวจประเมินได้เยี่ยมชมพื้นที่ที่สนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร อาทิ ห้องสมุด หอพักอาเซียนเฮาส์ และห้องเรียน

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ยุวถาวร ประธานการตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมพงษ์ แสงวิไล กรรมการการตรวจประเมิน ได้สรุปผลการตรวจประเมินจากรายงาน การสัมภาษณ์ และเยี่ยมชม พร้อมนำเสนอจุดแข็งของหลักสูตรและโอกาสในการพัฒนา เพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีมาตรฐานระดับสากล

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต รุ่นที่ 33

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดพิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) รุ่นที่ 33 โดยมีรองศาสตราจารย์จิราพร ชมพิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษา และมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมในการแนะนำรายวิชาและกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมแนะนำตัวของนักศึกษาที่มาจากหลายประเทศ ได้แก่ เมียนมา บังคลาเทศ เนปาล สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน และไทย

พิธีปิดหลักสูตร Master of Primary Health Care Management Program รุ่นที่ 30 & Master of Arts in Addiction Studies Program รุ่นที่ 12

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร Master of Primary Health Care Management Program รุ่นที่ 30 & Master of Arts in Addiction Studies Program รุ่นที่ 12 และมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่จบปีการศึกษา 2558 นี้จากประเทศเมียนมาร์ เนปาล เวียดนาม ฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ อินโดนีเซีย และประเทศไทย ณ ห้องบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

10660238_10153828684147781_8749038993513089458_n

13903301_10153828685457781_3148454646312959577_n 13895227_10153828683937781_5097571631552993190_n 13686708_10153828686057781_2558130688469975555_n 13891867_10153828687467781_6657177878951462781_n 13912847_10153828687477781_2028752677595977119_n 13880359_10153828687472781_5273037329541684190_n 13907153_10153828688037781_4409097237331241985_n 13876659_10153828692652781_2426811302933344426_n 13901439_10153828688042781_5752691796429012852_n 13912520_10153828688047781_7247438480363394514_n 13920823_10153828688167781_5522156772976481703_n 13912768_10153828686022781_6547142512212200967_n

นศ. MPHM รุ่นที่ 29 ลงภาคสนามฝึกปฏิบัติด้านการจัดการ PHC

DSC_0898-1024x678

เมื่อวันที่ 20-24 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล นำนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) รุ่นที่ 29 จำนวน 15 คน จาก 8 ประเทศฝึกภาคสนามเพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านการจัดการ Primary Health Care (PHC) ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

DSC_0679-1024x678 DSC_0122-1024x678

โดยการฝึกนี้เป็นกิจกรรมในรายวิชา สอสม  602 การจัดการบริการสุขภาพและสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งรายวิชานี้เน้นการศึกษาแนวคิดและหลักการของการจัดการบริการสุขภาพและการสาธารณสุขมูลฐาน ศึกษาสถานการณ์แนวโน้มของปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์ระบบบริการสุขภาพ  การจัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนประชาสังคมและการเสริมพลังชุมชน มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมเดินทางไปครั้งนี้ด้วย 2 ท่าน คือ ดร.อรพินท์ เล่าซี้ และดร.อรุณศรี มงคลชาติ

DSC_0112-1024x678 DSC_0158-1024x678DSC_0519-1024x678 DSC_0656-1024x678DSC_0681-1024x678 DSC_0682-1024x678DSC_0728-1024x678 DSC_0871-1024x678