Tag Archives: MPHM

สถาบันจัดประชุมพัฒนาหลักสูตร MPHM

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และคณาจารย์ประจำหลักสูตร ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย ประธานมูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ(มศธส.) นายแพทย์ถาวร สกุลพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) ดร.ครรชิต สุขนาค อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อเพิ่มเติมรายวิชาเลือกในการรองรับความต้องการของแหล่งทุน International Labour Organization (ILO) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์

สถาบันจัดพิธีเปิดหลักสูตร PhD (HSD) รุ่นที่ 2 และ MPHM รุ่นที่ 34

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้กล่าวรายงาน ซึ่งในปีนี้ พิธีเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 2 มีนักศึกษา จำนวน 8 คน จาก 3 ประเทศ และหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รุ่นที่ 34 มีนักศึกษา จำนวน 21 คน จาก 7 ประเทศ ทั้งนี้ นางประภัสสร ธนูสิงห์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม

สถาบันรับการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร MPHM

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องอาจ วิพุธศิริ ดร.วไลกัญญา พลาศรัย ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ พร้อมคณาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ และบุคลากร ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ยุวถาวร ประธานการตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมพงษ์ แสงวิไล กรรมการการตรวจประเมินและคณะทำงานในการตรวจประเมินหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน ได้นำเสนอภาพรวมของหลักสูตรดังกล่าว จากนั้นมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้แทนคณาจารย์ และผู้แทนกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมทั้งคณะตรวจประเมินได้เยี่ยมชมพื้นที่ที่สนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร อาทิ ห้องสมุด หอพักอาเซียนเฮาส์ และห้องเรียน

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ยุวถาวร ประธานการตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมพงษ์ แสงวิไล กรรมการการตรวจประเมิน ได้สรุปผลการตรวจประเมินจากรายงาน การสัมภาษณ์ และเยี่ยมชม พร้อมนำเสนอจุดแข็งของหลักสูตรและโอกาสในการพัฒนา เพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีมาตรฐานระดับสากล

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต รุ่นที่ 33

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดพิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) รุ่นที่ 33 โดยมีรองศาสตราจารย์จิราพร ชมพิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษา และมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมในการแนะนำรายวิชาและกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมแนะนำตัวของนักศึกษาที่มาจากหลายประเทศ ได้แก่ เมียนมา บังคลาเทศ เนปาล สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน และไทย

พิธีปิดหลักสูตร Master of Primary Health Care Management Program รุ่นที่ 30 & Master of Arts in Addiction Studies Program รุ่นที่ 12

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร Master of Primary Health Care Management Program รุ่นที่ 30 & Master of Arts in Addiction Studies Program รุ่นที่ 12 และมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่จบปีการศึกษา 2558 นี้จากประเทศเมียนมาร์ เนปาล เวียดนาม ฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ อินโดนีเซีย และประเทศไทย ณ ห้องบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

10660238_10153828684147781_8749038993513089458_n

13903301_10153828685457781_3148454646312959577_n 13895227_10153828683937781_5097571631552993190_n 13686708_10153828686057781_2558130688469975555_n 13891867_10153828687467781_6657177878951462781_n 13912847_10153828687477781_2028752677595977119_n 13880359_10153828687472781_5273037329541684190_n 13907153_10153828688037781_4409097237331241985_n 13876659_10153828692652781_2426811302933344426_n 13901439_10153828688042781_5752691796429012852_n 13912520_10153828688047781_7247438480363394514_n 13920823_10153828688167781_5522156772976481703_n 13912768_10153828686022781_6547142512212200967_n