Tag Archives: MPHM

สถาบันประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร MPHM

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ปรึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาในประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตร การพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา อาทิ การพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบันฯ อาเซียน และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ Yunnan University ประเทศจีน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารอำนวยการ

 

สถาบันจัดประชุมพัฒนาหลักสูตร MPHM

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และคณาจารย์ประจำหลักสูตร ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย ประธานมูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ(มศธส.) นายแพทย์ถาวร สกุลพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) ดร.ครรชิต สุขนาค อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อเพิ่มเติมรายวิชาเลือกในการรองรับความต้องการของแหล่งทุน International Labour Organization (ILO) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์

สถาบันจัดพิธีเปิดหลักสูตร PhD (HSD) รุ่นที่ 2 และ MPHM รุ่นที่ 34

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้กล่าวรายงาน ซึ่งในปีนี้ พิธีเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 2 มีนักศึกษา จำนวน 8 คน จาก 3 ประเทศ และหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รุ่นที่ 34 มีนักศึกษา จำนวน 21 คน จาก 7 ประเทศ ทั้งนี้ นางประภัสสร ธนูสิงห์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม

สถาบันรับการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร MPHM

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องอาจ วิพุธศิริ ดร.วไลกัญญา พลาศรัย ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ พร้อมคณาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ และบุคลากร ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ยุวถาวร ประธานการตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมพงษ์ แสงวิไล กรรมการการตรวจประเมินและคณะทำงานในการตรวจประเมินหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน ได้นำเสนอภาพรวมของหลักสูตรดังกล่าว จากนั้นมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้แทนคณาจารย์ และผู้แทนกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมทั้งคณะตรวจประเมินได้เยี่ยมชมพื้นที่ที่สนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร อาทิ ห้องสมุด หอพักอาเซียนเฮาส์ และห้องเรียน

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ยุวถาวร ประธานการตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมพงษ์ แสงวิไล กรรมการการตรวจประเมิน ได้สรุปผลการตรวจประเมินจากรายงาน การสัมภาษณ์ และเยี่ยมชม พร้อมนำเสนอจุดแข็งของหลักสูตรและโอกาสในการพัฒนา เพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีมาตรฐานระดับสากล

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต รุ่นที่ 33

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดพิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) รุ่นที่ 33 โดยมีรองศาสตราจารย์จิราพร ชมพิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษา และมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมในการแนะนำรายวิชาและกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมแนะนำตัวของนักศึกษาที่มาจากหลายประเทศ ได้แก่ เมียนมา บังคลาเทศ เนปาล สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน และไทย