Tag Archives: One Health

สถาบันร่วมกับ TICA มอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Principle Concept and Practice of One Health for Emerging Disease Management รุ่นที่ 3

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 อาจารย์ ดร. นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วยนางอรุณี ไฮม์ม เลขานุการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร Principle Concept and Practice of One Health for Emerging Disease Management รุ่นที่ 3 แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมที่เป็นบุคลากรด้านจำนวน 19 คน จาก 15 ประเทศ ณ ห้องประชุมมหาสวัสดิ์ โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมดังกล่าว

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้พัฒนาหลักสูตร Principle, Concept and Practice of One Health for Emerging Disease Management โดยการสนับสนุนทุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และได้จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่ 3 โดยจะคัดเลือกจากบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจจากทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้รับองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งศึกษาดูงานในพื้นที่ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทของแต่ละประเทศต่อไป

สถาบันจัดอบรมหลักสูตร 3rd Principle Concept and Practice of One Health for Emerging Disease Management

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร 3rd Principle Concept and Practice of One Health for Emerging Disease Management โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าซี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส ร่วมกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรม 19 คน จาก 15 ประเทศ ณ ห้องประชุมมหาสวัสดี โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน และในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส นำผู้เข้าร่วมการอบรมศึกษาดูงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

จัดอบรมหลักสูตร Principle Concept and Practice of One Health for Emerging Disease Management: Lesson Learn in Asia Regions

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตร Principle Concept and Practice of One Health for Emerging Disease Management: Lesson Learn in Asia Regions โดยการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการต่างประเทศ

การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ชมพิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 18 คน จาก 17 ประเทศ

สถาบันฯ จัดอบรมนานาชาติ Principle Concept and Practice of One Health for Emerging Disease Management: Lesson Learn in Asia Regions

วันที่ 1 สิงหาคม 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมนานาชาติ หลักสูตร The Principle Concept and Practice of One Health for Emerging Disease Management: Lesson Learn in Asia Regions ซี่งจัดระหว่างวันที่ 1-25 สิงหาคม 2560 โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหารด้านระบบสุขภาพจาก 17 ประเทศ จำนวน 18 คน 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบสุขภาพ โรคอุบัติใหม่ บทเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียและแอฟริกา พัฒนาทักษะการบริหารจัดการและความเป็นผู้นำสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน