Tag Archives: Primary Health Network

สถาบันร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงานเครือข่าย Primary Health Network

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาระบบสุขภาพ ได้รับเกียรติจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ ระบบสุขภาพของเครือรัฐออสเตรเลีย รูปแบบการบริหารจัดการระหว่างภาคสาธารณสุขและภาคสังคม ระบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเครือรัฐออสเตรเลีย ในการฝึกอบรมหลักสูตร “รูปแบบการทำงานเครือข่าย Primary Health Network และการพัฒนาบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิของเครือรัฐออสเตรเลีย” ณ โรงแรมเอเชีย พญาไท ราชเทวี

การอบรมหลักสูตรรูปแบบการทำงานเครือข่าย Primary Health Network และการพัฒนาบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิของเครือรัฐออสเตรียเป็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและระบบสุขภาพปฐมภูมิในต่างประเทศ สำหรับอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์ผู้ผ่านหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว ข้าราชการ / ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบุคลากรหรือสนับสนุนพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ ในการเป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาเครือข่ายการทำงานภายใต้ความหลากหลายในบริบทที่แตกต่าง พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว