Tag Archives: Public Speaking

สถาบันร่วมกับ The Constellation และ BelCompetence – Constellation Belgique จัด Public Speaking “What Makes Us Human? The Story of a Shared Dream on Strengthening Community Ownership”

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ The Constellation และ BelCompetence – Constellation Belgique, Belgium จัดการบรรยายพิเศษในโครงการ Public Speaking ครั้งที่ 27 ในหัวข้อ What Makes Us Human? The Story of a Shared Dream on Strengthening Community Ownership ณ ห้องประชุม 2108 อาคารฝึกอบรม

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับวิทยากร Adjunct Professor Dr. Jean Louis Lamboray, Mrs. Maria Louise de Rouw, Ms Sirinate Piyajitpirat และผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย จำนวนกว่า 50 คน จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ นายแพทย์ยงยุทธ พงษ์สุภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นายแพทย์ชาตรี เจริญชีวะกุล ผู้อำนวยการสำนัการมีส่วนร่วม นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการสำนักปฐมภูมิ ดร.สมภพ อาจชนะศึก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมหาบัณฑิต (MPHM) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน (PhDHSD) และในการบรรยายพิเศษครั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดผ่าน Facebook Live ของ IPTV มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งมีผู้ให้ความสนใจติดตามรับชมเป็นจำนวนมาก

สถาบันจัดเวที Public Speaking Series ครั้งที่ 25

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น ณ ห้องประชุม 2106 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจัดกิจกรรม “AIHD Initiative’s Learning and Sharing Forum 25th Public Speaking Series” ก่อนเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวถึงการดำเนินงานครั้งนี้ว่าเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจใหม่ของสถาบันฯ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยที่ให้มุ่งเน้นด้านสุขภาวะโลก นโยบายสุขภาพ และการพัฒนาสุขภาพ รวมถึงการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 100 ระดับโลก

จากนั้น มีการนำเสนอจาก Dr. Eun Young Lee, RN, PhD, Institute for Health and Society Department of Preventive Medicine, College of Medicine Hanyang University, Seoul, Korea. เรื่อง Health Promotion : Healthy Settings และ Mr. Leshawn Benedict, HBSc, MPH(C) Master of Public Health Candidate 2019 University of Western Ontario เรื่อง A Comparative Look at the Thai and Canadian Health Systems. กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 25 คน ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษาของสถาบัน และจากคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งให้ความสนใจร่วมซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง

บรรยาย Public Speaking Series ครั้งที่ 11 : Writing Academic Paper for International Publication

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2108 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยาย Public Speaking ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ ” Writing Academic Paper for International Publication ” ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการบริการวิชาการสู่สังคม โดย ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยาย ทั้งนี้มีอาจารย์, ข้าราชการ, นักวิจัย, นักศึกษา จากคณะและสถาบันต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 54 คนเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย (เอกสารการบรรยาย)

1 2 3 4 12 11 10 9 8 7 6 5