Tag Archives: SDGs

สถาบันมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรมหลักสูตร SDGs

วันที่ 27 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานร่วมกับคุณประภัสสร ธนูสิงห์ ผู้อำนวยการ ส่วนอำนวยสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในพิธีปิดการอบรมนานาชาติหลักสูตร The 3rd Strengthening Health System: The Key Contributing to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) พร้อมมอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล้าซี้ อาจารย์อำนวยการโครงการ กล่าวรายงานสรุปผลการอบรมตลอดระยะ 4 สัปดาห์ ที่ผู้เข้าร่วมการอบรมจาก 15 ประเทศ ได้รับเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องมหาสวัสดี โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน

สถาบันจัดการบรรยาย Leadership for Sustainable Development

วันที่ 9 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริกและผู้อำนวยการก่อตั้งสถาบันฯ อาเซียน ที่ให้เกียรติมาบรรยายหัวข้อ Leadership for Sustainable Development ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม The 3rd Strengthening Health System: the key contributing to achieve Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสุขภาพจาก 15 ประเทศ โดยการอบรมหลักสูตรนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ณ ห้องประชุม 2108 อาคารฝึกอบรม

สถาบันประชุมพัฒนาขอบเขตความร่วมมือกับสถาบันฯ ปิดทองหลังพระและมูลนิธิรากแก้ว

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริและมูลนิธิรากแก้ว โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบัน ดร.วไลกัญญา พลาศรัย ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันฯ Prof. Dr. Bruce Alexander Wilcox พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมต้อนรับคุณการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ คุณจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันฯ ปิดทองหลังพระ และรักษาการเลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง สถาบันฯ ปิดทองหลังพระ มูลนิธิรากแก้ว พร้อมคณะ ในการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถ้มภ์ ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์

ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ได้นำเสนอวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน รวมทั้งกลยุทธ์การนำหลักการของสาธารณสุขมูลฐานผนวกกับหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาถึงการกำหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติงานร่วมกันต่อประเด็นเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (SDGs) ที่จะดำเนินการ รวมถึงพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนา (Social lab) และการจัดทำตัวชี้วัดอีกด้วย

พิธีปิดการอบรมหลักสูตร Strengthening Health System: the key contributing to Achieve Sustainable Development Goals (#SDGs) รุ่นที่ 2

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Strengthening Health System: the key contributing to Achieve Sustainable Development Goals (#SDGs) รุ่นที่ 2 จำนวน 20 คน จาก 20 ประเทศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) เป็นผู้กล่าวรายงานผลการจัดหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2204 อาคารฝึกอบรม

หลักสุตร Strengthening Health System: the key contributing to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) เป็นหลักสูตรที่สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การจัดการสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพและระบบการติดตามและประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการและองค์ความรู้ด้านการจัดการสุขภาพในประเทศไทยกับประเทศต่างๆ รวมถึงการศึกษาดูงานการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของประชาชนในพื้นที่

 

สถาบันจัดอบรมหลักสูตรนานาชาติ Strengthening Health System: the key contributing to achieve Sustainable Development Goals (SDGs)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ คณะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ มาบรรยายในหัวข้อ Principle of health system strengthening for sustainability และ Key strategies for the successful health reform from Thailand ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตร Strengthening Health System: the key contributing to achieve Sustainable Development Goals (SDGs)

หลักสูตรอบรมนานาชาติในครั้งนี้ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้รับทุนสนับสนุนการฝึกอบรมจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency : TICA) โดยมีผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบสุขภาพ จำนวน 20 ท่าน จาก 20 ประเทศ จัดในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา