Tag Archives: SDGs

สถาบันประชุมพัฒนาขอบเขตความร่วมมือกับสถาบันฯ ปิดทองหลังพระและมูลนิธิรากแก้ว

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริและมูลนิธิรากแก้ว โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบัน ดร.วไลกัญญา พลาศรัย ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันฯ Prof. Dr. Bruce Alexander Wilcox พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมต้อนรับคุณการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ คุณจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันฯ ปิดทองหลังพระ และรักษาการเลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง สถาบันฯ ปิดทองหลังพระ มูลนิธิรากแก้ว พร้อมคณะ ในการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถ้มภ์ ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์

ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ได้นำเสนอวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน รวมทั้งกลยุทธ์การนำหลักการของสาธารณสุขมูลฐานผนวกกับหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาถึงการกำหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติงานร่วมกันต่อประเด็นเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (SDGs) ที่จะดำเนินการ รวมถึงพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนา (Social lab) และการจัดทำตัวชี้วัดอีกด้วย

พิธีปิดการอบรมหลักสูตร Strengthening Health System: the key contributing to Achieve Sustainable Development Goals (#SDGs) รุ่นที่ 2

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Strengthening Health System: the key contributing to Achieve Sustainable Development Goals (#SDGs) รุ่นที่ 2 จำนวน 20 คน จาก 20 ประเทศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) เป็นผู้กล่าวรายงานผลการจัดหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2204 อาคารฝึกอบรม

หลักสุตร Strengthening Health System: the key contributing to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) เป็นหลักสูตรที่สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การจัดการสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพและระบบการติดตามและประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการและองค์ความรู้ด้านการจัดการสุขภาพในประเทศไทยกับประเทศต่างๆ รวมถึงการศึกษาดูงานการจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของประชาชนในพื้นที่

 

สถาบันจัดอบรมหลักสูตรนานาชาติ Strengthening Health System: the key contributing to achieve Sustainable Development Goals (SDGs)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ คณะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ มาบรรยายในหัวข้อ Principle of health system strengthening for sustainability และ Key strategies for the successful health reform from Thailand ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตร Strengthening Health System: the key contributing to achieve Sustainable Development Goals (SDGs)

หลักสูตรอบรมนานาชาติในครั้งนี้ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้รับทุนสนับสนุนการฝึกอบรมจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency : TICA) โดยมีผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบสุขภาพ จำนวน 20 ท่าน จาก 20 ประเทศ จัดในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สถาบันร่วมงาน TICA Connect ครั้งที่ 3 “Building Bridges for Global Sustainable Development: The Way forward of Thailand-Japan Partnership for SDGs”

วันที่ 15 กันยายน 2560 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน TICA Connect ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “Building Bridges For Global Sustainable Development: The Way Forward of Thailand-Japan Partnership for SDGs” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ “Thailand-Japan:Human Resource Development for Achieving SDGs” นอกจากนี้ งานบริการวิชาการ และงานเทคโนโลยีและสื่อสารการเรียนรู้ ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์บทบาทของสถาบันฯ เผยแพร่ต้นแบบการพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพ และการจัดฝึกอบรม Third Country Training Programme (TCTP) ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีไทย-ญี่ปุ่น ในงานดังกล่าว ซึ่งจัดโดย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ(TICA ) กระทรวงการต่างประเทศ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

อบรม 1st Strengthening Health System: The Key Contributing to Achieve Sustainable Development Goals [SDGs]

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ชมพิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมหลักสูตร 1st Strengthening Health System: The Key Contributing to Achieve Sustainable Development Goals [SDGs] ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 1-26 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18156795_10154598616937781_6762593759587287277_o 18155818_10154598616942781_7981098854330370473_o 18121783_10154598618567781_2901926086189224066_o 18209256_10154598618557781_1432296240809946896_o18192434_10154598622547781_6474552750591009092_o 18208954_10154598622797781_4418515621671007249_o 18193082_10154598622557781_5753174064034715508_o 18193106_10154598622752781_2019658008211600567_o 18192997_10154598622782781_298388938022366307_o 18238036_10154598622552781_4116141881014959861_o18192439_10154598624597781_8497293333237159669_o 18156763_10154598624617781_7326891616601272339_o 18192528_10154598624492781_4701455378531286353_o 18208942_10154598624477781_5054022346810974833_o 18192611_10154598624352781_3293835728833876363_o 18238750_10154598624342781_6942297285873816650_o 18209055_10154598618817781_829155279160140121_o 18192614_10154598624802781_8879425165750975652_o 18192695_10154598624857781_5540889903915584848_o 18193376_10154598624837781_776539011300137289_o 18193456_10154598618757781_3468322029604059212_o 18216438_10154598624472781_2693564350250754966_o 18216771_10154598624347781_2490174156928709878_o 18237901_10154598619127781_1074853319701513264_o 18238153_10154598624602781_6989466001742884431_o 18278079_10154598619067781_5590562637500379221_o