ปาฐกถา ณัฐ ภมรประวัติ

อาเซียนเป็นภูมิภาคที่น่าสนใจ มีความหลากหลายของประเทศสมาชิกในหลายมิติของการพัฒนา และมีความท้าทายในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขอยู่ สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขในภูมิภาคซึ่งในท้ายที่สุดการที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาร่วมกันจะช่วยทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของภูมิภาคนี้ได้

สารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

กิจกรรม--สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, แนะนำผู้อำนวยการคนใหม่ของสถาบัน, การสื่อความที่ดีต้องเริ่มจากการสื่อสารที่ดี, ภารกิจวิจัยชุมชน: สร้างมูลค่าเพิ่มจากผักตบชวา, ศักยภาพในการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี, สำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ

ASEAN Health Profiles

Health care in the Philippines varies from high class, to non-existent . Most of the national burden of health care is taken up by private health providers.


Medical practitioners, nurses, nursing aides, midwives, caregivers, and health administrators, can all train for their profession in the Philippines. However, most cannot practice outside the Philippines without additional formal study and practical training, usually in the country they choose to migrate to.


The proposed National Health Budget for 2010 is P28 billion, about US$597 million, or about 310 pesos (US$7) per person in the Philippines.


F & P