ปาฐกถา ณัฐ ภมรประวัติ

โครงการพระราชดำริกับการสร้างสุขภาพ (ปาฐกถา ณัฐ ครั้งที่ 16)

โครงการพระราชดำริกับการสร้างสุขภาพ
โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2545

30 บาทรักษาทุกโรคกับการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ (ปาฐกถา ณัฐ ครั้งที่ 15)

30 บาท รักษาทุกโรคกับการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ
โดย นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2544

การสาธารณสุขระหว่างประเทศในศตวรรณที่ 21 (ปาฐกถา ณัฐ ครั้งที่ 14)

การสาธารณสุขระหว่างประเทศในศตวรรษที่ 21
โดย นายแพทย์สำลี เปลี่ยนบางช้าง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2543

การบริการจัดการที่ดี สำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล (ปาฐกถา ณัฐ ครั้งที่ 13)

การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) สำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เกษม สุวรรณกุล เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2542

เอดส์ ผลกระทบที่มีต่องานสาธารณสุขของประเทศ (ปาฐกถา ณัฐ ครั้งที่ 12)

เอดส์ : ผลกระทบที่มีต่องานสาธารณสุขของประเทศ
โดย นายแพทย์ปรากรม วุฒิพงศ์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2541

รัฐธรรมนูญ สิทธิมนุษยชน การศึกษา และสุขภาพอนามัย (ปาฐกถา ณัฐ ครั้งที่ 11)

รัฐธรรมนูญ สิทธิมนุษยชน การศึกษา และสุขภาพอนามัย
โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กระมล ทองธรรมชาติ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2540

ปัญหาความยากจนและการจัดบริการสังคมในระบบเศรษฐกิจเสรี (ปาฐกถา ณัฐ ครั้งที่ 10)

ปัญหาความยากจนและการจัดบริการสังคมในระบบเศรษฐกิจเสรี
โดย ดร. ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2539

การขยายตัวทางอุตสาหกรรมและผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมไทย (ปาฐกถา ณัฐ ครั้งที่ 9)

การขยายตัวทางอุตสาหกรรมและผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมไทย
โดย โสภณ สุภาพงษ์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2538

การจัดระบบบริการทางการแพทย์ (ปาฐกถา ณัฐ ครั้งที่ 8)

การจัดระบบบริการทางการแพทย์ สาธารณสุข และการศึกษาในสังคมไทยยุคเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยม
โดย ดร. วีรพงษ์ รามางกูร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2537

แพทย์กับครูปัจจัยวิกฤติของสังคมไทย (ปาฐกถา ณัฐ ครั้งที่ 7)

แพทย์กับครู ปัจจัยวิกฤตของสังคมไทย
โดย อมเรศ ศิลาอ่อน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2536

F & P